A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана за обществено обсъжданеОбщина Ардино уведомява обществеността и заинтересованите лица, че организира обществено обсъждане на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт по проект „Родопската дъга Минерални бани – Черноочене – Ардино – магията на чудодейната вода, мегалитите и Дяволския мост”. Проектното предложение се подготвя в партньорство с общините Минерални бани и Черноочене по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт”, приоритетна ос 3: :Устойчиво развитие на туризма” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.09.2012 г. /вторник/ от 11 часа в заседателната зала на Общинска администрация- Ардино.
Насоките за кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” са публикувани на интернет-страницата на ОП „Регионално развитие” http://bgregio.eu/ и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.
Желаещите могат да се запознаят с Насоките за кандидастване по Схема BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” и на място в Общинска администрация, ет. 2, стая № 7 до 17.09.2012 г. /понеделник/ - 17,00 часа.
За контакти по общественото обсъждане: адрес гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31 , лице Жасмина Терзиева- н-к отдел „Инвестиционни проекти”, тел.: 03651/40-40, e-mail: jasmina_83@abv.bg
Всички мнения и предложения ще бъдат от голямо значение за подготовката на проектните документи, за обогатяване на туристическото предлагане в региона и развитието на регионален туристически продукт на територията на общините Минерални бани, Черноочене и Ардино. Моля, включете се с идеи, като попълнете анкетна карта, която представите лично или по електронна поща на e-mail: rodopska_daga@abv.bg до 17.09.2012 г. /понеделник/, 17,30 часа.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Покана
Анкета‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/