A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Последна за годината сесия на Общинския съвет на АрдиноПоследна за годината сесия на Общинския съвет на Ардино

Общинският съвет в Ардино проведе своето последно редовно заседание за 2020 година спазвайки всички противоепидемични мерки. На него общинските съветници одобриха дневен ред с девет точки.

Местните парламентаристи приеха актуализация на бюджета на община Ардино за 2020 г. и извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2020 г.

Общинският съвет одобри и План-сметката за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации –депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през

2021 година. 

Съветниците приеха единодушно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Ардино (МКБППМН) и план за работа й през 2021 г.

По-време на последното за годината заседание местният парламент прие и решение за кандидатстване на община Ардино по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Патронажна грижа плюс“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Гласувано бе и решение община Ардино да разкрие социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Одобрени бяха и промени в структурата на Общинска администрация – Ардино и дейностите към нея.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/