A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ „В СВЕТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ“ КЪМ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД АРДИНОПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ „В СВЕТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ“ КЪМ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД АРДИНО На 1.04.2020 година се проведе първата представителна изява на клуб „В СВЕТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ“ към СУ „Васил Левски“, град Ардино по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Представителната изява се проведе изцяло във виртуална среда, тъй като бе обявена световна Пандемия и препоръката бе да не се излиза от къщи. Работата по проекта се пренасочи в режим на работа изцяло във облачна среда и по конкретно се използват възможностите на Google Classroom. Обучението се провежда в асинхронен режим, т.е. предварително подготвени материали се качват във класната стая. Материалите са под формата на презентации, лекции, клипове, доклади и т.н. Платформата да възможност да се създаде и дискусионна среда. Учениците имат възможност да прикачват материали, да публикуват, да взимат отношение по конкретна тема и т.н.
Поканени бяха родители и преподаватели.
Представителната изява бе под надслов „ Какво научих и какво мога в дигиталния свят? Използване на облачни технологии.“ Бе демонстрирана работа изцяло в нова среда и нови условия. Как се работи във виртуална среда: основните идеи и правила за работа. Преглеждане, търсене и филтриране на информация. Как се съхранява, споделя и се защитава информация.
Ръководителя на клуба Алпер Абдурахман, под формата на презентация представи, както идеите на това обучение, така и някои интересни материали разработени и представени от учениците участващи в клуба.


ПРИЛОЖЕНИE:
Представителна изява на клуб "В СВЕТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ", към СУ "Васил Левски"- град Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/