A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ КАКВО ЩЕ ОБСЪЖДАТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИАрдинският общински съвет ще заседава на 30 март 2011 г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на общината, съобщи председателят на местния законодателен орган Айдън Серкан. Редовното заседание, което се свиква на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ще протече при следния дневен ред:
1. Обявяване на конкурс за управител на МБАЛ - Ардино.
2. Кандидатстване на община Ардино пред Фонд „Социално подпомагане” с проект „Осигуряване на добри битови условия за възрастни хора с увреждания в „Дневен център” - Ардино.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
4. Повишаване размера на окладите за храна в целодневните и полудневни детски заведения в община Ардино.
5. Приемане на отчет на МКБППМН за 2010 година.
6. Придобиване на „Старата барутчийница” в гр. Ардино, ул. „Чинар” 2 (складов район с една сграда и 2.039 дка площ), имот с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната.
7. Предоставяне за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на строеж „Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на кв. Здравец на ВиК оператора в общината - „ВиК” ООД - Кърджали, за срок до учредяване на ВиК асоциация на територията на общината.
8. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост в землището на с. Боровица.
9. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.
10. Одобряване на доклад за оценка на имот - частна общинска собственост, изготвена от лицензиран оценител.
11. Удължаване срока на договор за наем на общински нежилищни помещения, общинска собственост.
12. Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение в с. Бял извор, кв. Диамандово, част от имот - публична общинска собственост.
13. Актуализация на общинския план за защита при бедствия.
14. Разглеждане на молби от граждани.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/