A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТВносител: Кмет на Община Ардино

Мотиви за необходимостта от приемането на програмата и плана за действие:
1. Предприемане на адекватни мерки за по-безопасна пътна инфраструктура и безопасно управление на ППС.
2. Организиране на превантивна дейност за недопускане на ПТП.

І. Причини, налагащи приемането на Програмата:

1. Постъпило писмо с изх.№ОМ-04-293-2 от 07.02.2012 година на областния управител на област Кърджали.
2. Изпълнение на Решение №946 от 2011 г. на Министерски съвет за приемане на Национална стратегия за подобряване безопасността за движение по пътищата в Република България за периода 2011-2020 г.

ІІ. Цели, които се поставят:

Подобряване безопасността за движение по пътищата на община Ардино.

ІІІ. Очаквани резултати:

Реализирани мерки за по-безопасна пътна инфраструктура и безопасно

ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансовите средства за реализиране на Програмата ще се осигуряват от бюджета на общината,чрез проекти финансирани от фонд „Безопасност на движението” и „Гаранционния фонд” .


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 15-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на община Ардино да направят предложения и да изразят становища по проекта.


Вносител:
РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино


П Р О Г Р А М А

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЩИНА АРДИНО
ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2020 г.


АРДИНО- 2012I.УВОД

Настоящата програма е изготвена на основание Решение № 496/ 22.12.2011 година на Министерския съвет за одобряване на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 година, Закона за движение по пътищата, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията и други подзаконови нормативни актове уреждащи тези проблеми и писмо с изх.№ОМ-04-293-2 от 07.02.2012 година на областния управител на област Кърджали.
Пътнотранспортните произшествия са сериозен проблем на обществото, пряко влияят на смъртността и заболяевомостта на неселението и водят до огромни социални и икономически загуби.
За периода 2000-2010 година по пътищата на общината в резултат на катастрофи са загубили живота си ......... граждани, ......... души вследствие на ПТП са получили специализирана медицинска помощ след сериозни наранявания, част от които са останали с трайни физически увреждания.
Като причини за това състояние могат да бъдат посочени поведението на участниците в движението, състоянието на пътната инфрасктруктура и нейната активна и пасивна безопасност, техническата изправност на автомобилния парк, състоянието на доболничната и специализирана медицинска помощ. Намаляването на жертвите и загубите в резултат на пътнотранспортни произшествия следва да се търси в измененията на тези фактори, чиято промяна изисква постоянни действия на съответните институции. Съществен принос в това отношение има добрата координация и взаимодействие между различните институции, включително контролът и санкциите.
В центъра на вниманието следва да се поставят задачата за опазването на човешкия живот и предпазването от получаване на живото- несъвместими травми. Постигането на положителни резултати в тази насока изисква нов вид взаимодействие между държавните институции от една страна и неправителствения и частния сектор от друга, както и усъвършенстване управлението на безопасността на движението на национално, регионално и общинско ниво, в предприятията, учебните заведения и в семейството.

Философията на настоящата програма ще бъде подчинена на следните принципи:
1.Принцип на ограничените човешки възможности.
За целта следва да се откриват, систематизират и анализират човешките грешки и прилагат подходи за тяхното елиминиране и смекчаване на тяхното действие.
2.Човешкото тяло е лесно наранимо.
Това означава, че пътното транспортно средство трябва да защити своите пътници и другите участници в движението. Следва да се отчитат и възможностите на и уязвимите участници в движението, като пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и др.

3.Безопасността на движението е споделена отговорност.
Безопасното участие в движението е съвместна отговорност на неговите създатели, организатори , потребители - на всички участници, на цялото общество.Това изисква споделена отговорност на държавните институции, регионалните и общински власти, НПО, частния сектор и гражданското общество.
4.Транспортната система - приятел на човека.
Придвижването е способност на човека да управлява кинетичната енергия, получена от автомобила в резултат на движението му.
Безопасността на транспортната система зависи от успешното изолиране на източниците на кинетичната енергия (масата и скоростта), с което се цели избягване на сблъсъка, а когато това не е възможно - контролирано разпръскване на кинетичната енергия.

5. Нарастване употребата на обществения транспорт.
Автобусите и влаковете са по-безопасен транспорт от автомобилите и мотоциклетите. Колкото по-малко хора карат автомобили и мотоциклети толкова по малко катастрофи със смърт и наранявания ще се случат. Нарастване използването на алтернативни видове транспорт ще намали задръстванията и вредните емисии и ще подпомогне устойчивото развитие.

II.ВИЗИЯ
1. Визията за безопасно движение по пътищата на Р. България и в частност - община Ардино през периода 2012 - 2020 г. е „БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО Е ПРАВО И ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ”.
Всеки гражданин притежава фундаменталното право и същевременно е отговорен пред другите за осигуряване на безопасно движение по пътищата, което да гарантира неговият живот и здраве и живота и здравето на другите участници в движението.
Държавата носи отговорността нейните граждани да се чувстват в безопасност на обществени места и за безопасното им придвижване като участници в движението по пътищата.III. ЦЕЛИ
1.Организиране на превантивна дейност и дейности за намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия към 2020 година спрямо показателите за 2010 година.
2.Подобряване на управлението на безопасността на движението.
3.Повишаването на образованието и уменията на участниците в движението.
4.Предприемане на организационни и финансови мерки за по-безопасна инфраструктура и по-безопасни пътни превозни средства.
5.Подобряване на услугите на спешната и неотложната медицинска помощ и грижите за намаляване на последствията в лечебните заведения.
6. Ограничаване на агресията по пътищата, която се изразява в явно демонстриране на поведение и не е резултат само от напрегнатото ежедневие. Агресията по пътищата е проявление на безотговорно, лекомислено и пренебрежително отношение към правилата за движение по пътищата, физическите закони, етиката спрямо другите участници в движението, както и към собствения живот, здраве и свобода.

IV.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ В ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД.

1.Актуализация на състава на общинската комисия по безопасност на движението с оглед пълноценното й функциониране
Срок: постоянен
Отг.Председателя на ОбКБДв

2.Организиране на кампании за разясняване на правилата за движение на водачи и пешеходци.Усъвършенстване на обучението на учениците за безопасно участие в пътното движение като пешеходци, пътници и велосипедисти.
Срок: постоянен
Отговорник:Директори на училища и
представител на КАТ

3.Информиране на населението чрез местните медии и сайта на общината и други институции и учреждения свързани с безопасността на движението.

Срок: постоянен
Отг.Председателя на ОбКБДв

4.Организиране на работни срещи и съвещания с лечебните и здравни заведения за адекватно и своевременно вземане на мерки.

Срок: постоянен
Отг. Председателя на ОбКБДв

5.Подобряване на спешната и неотложна медицинска помощ, чрез осигуряване на високо технологични автомобили и екипи.

Срок:Постоянен
Отг.ЦСМП –Ардино


6.Насърчаване от страна на общинската администрация за алтернативните средства за предвижване и за намаляване на ПТП.

7.Организиране на родитело-учителски срещи за провеждане на единна политика за възпитанието на децата и учениците на правилата за безопасното им движение.

Срок:Постоянен
Отг.Директорите на общинските училища и
отдел „Образование”

8.Организиране на ежегоден конкурс по безопасността на движението между учениците от общинските училища.

Отг.В-к”Ардински глас”


9.Изграждане, реконструкция и рехабилитация на общинската и републиканска пътна мрежа.

Срок.Постоянен
Отг.Община Ардино и ОПУ

10.Съвместно с представителите на стопаните на пътищата да се извърши преглед на състоянието и освежаването на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация преди започване на активния летен и есенно-зимния период.

Срок.Постоянен
Отг.Община Ардино и ОПУ

11. Приемане на ежегоден план за работа при лоши метеорологични условия.
Срок:Постоянен
Отг.Председателя на комисията за работа при влошени метеорологични условия

12.Изграждане на паркоместа за МПС в по-големите населени места на територията на община Ардино по инвестиционни програми.

Срок:Постоянен
Отг.Община Ардино

13.Използване на съвременни технологии за пътната безопасност.
Срок.Постоянен
Отг.КАТ-АрдиноV.ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

1.Финансовото обезпечаване на общинската комисия и дейностите по безопасност на движението от бюджета на общината.
2. Създаване на организация за най-ефективно реализиране на средствата чрез финансиране на проекти по безопасността на движението от Националния фонд „Безопасност на движението”и „Гаранционния фонд”.
3. Финансиране на системите и елементите на безопасността на движението като неразделна част от проектите за пътната инфраструктура.
4. Финансиране на обучението на учениците и децата от детските градини.
5. Създаване на организация за кандидатстване за финансиране на национални и международни проекти по безопасността на движението по европейска програми.


VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма е обсъдена на заседание на ОбКБДВ на 01.03.1012 година и приета с Решение №....../2012 год. на ОбС-Ардино.

Безспорно успехът за намаляване на жертвите по пътищата следва да се види в посланието във връзка с „Десетилетието за активни действия за безопасност по пътищата 2012-2020”.
Заедно всички ние
можем да спасим живота
на милиони хора.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/