A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0004-С01ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0004-С01Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“ е към своя край.
През месец май 2016 година в община Ардино стартира проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно включване в община Ардино“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001 – 2.004 “Ранно детско развитие“.
В процеса на реализацията на проекта се постигат целите, свързани с превенция на социалното изключване и на намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиране в ранното детско развитие за създаване на модел на бъдещо предлагане на пакет от интегрирани социални услуги.
Определен принос има проекта за подобряване на готовността децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители.
Услугите, които се предоставят и броя на обхванатите потребители е както следва:
1. Ранна интервенция на уврежданията - обхванати са 31 деца;
2. Индивидуална педагогическа подкрепа - обхванати са 18 деца;
3. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията – проведени са 430 първични и 1010 вторични прегледи на деца;
4. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина 85 родители на деца за взели участие в групови сесеии;
5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт. Услугата е приключила, по време на проекта е оказана подкрепа на 30 деца през 2016 г. и 30 деца през 2017 г.;
6. Семеен център за деца от 0 до 3 години в с. Бял извор – са обхванати 15 деца.
Общо по проекта са обхванати 457 деца и 85 родители.
За нуждите на проекта е предоставен безвъзмездно високопроходим специализиран микробус с рампа за деца с увреждания и е назначен шофьор.
Организирана беше и супервизия по проекта за подкрепа на работещите лица, които предоставят социални услуги.
Екипът на проекта е осигурен с компетентни специалисти – лекари, медицински сестри, психолог, логопед, социални работници, рехабилитатор, юрист и медиатори. По плана за външно възлагане стриктно са спазени изискванията на Закона за обществени поръчки.
Община Ардино през 2017 година за приоритетно реализиране на политики и механизми за ранно детско развитие е номинирана за приз „Златна ябълка“ от Сдружение „Национална мрежа за децата“, която обединява 137 граждански организации и съмишленици.
Интегрираните социални услуги се посрещат с голям интерес и екипът на проекта се надява предоставянето им да продължава като делегирана от държавата дейност.

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община АрдиноПРИЛОЖЕНИE:
Проект-оригинал‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/