A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” - ДОГОВОР №BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” -   ДОГОВОР №BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001О Б Я В А

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3
Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, стартира проект “Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.07 - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”-фаза 3.
От 17 февруари 2011г. до 20 февруари 2011г.включително от 10.00 часа в гр. Ардино, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведе въвеждащо обучение за „Социални асистенти” и „Домашни помощници” по проект “Грижа за качествен живот в общността”.
Въвеждащото обучение ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на Социалните асистенти и Домашните помощнищи за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически и умствени увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Четири дневното въвеждащо обучение ще бъде насочено към кандидати за Социални асистенти и Домашни помощници, които не са преминали курс на въвеждащо обучение в предишни фази по същата схема.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

« ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ»
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/