A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРИЕ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В АРДИНОПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРИЕ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В АРДИНОПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г. на община Ардино прие единодушно на поредното си редовно заседание местният Общинският съвет. Кметът на общината инж. Изет Шабан отбеляза, че с постановление на Министерския съвет е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. Целта на системата от мерки е за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Предвидените с Програмата средства за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се предоставят на съответните министерства и общините с Постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър. Мерките в програмата са за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане. Подпомагане за обучения в курсове по изкуства, наука и спорт, както и за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.
Съветниците утвърдиха още структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2020/2021 година в община Ардино. Приеха и допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на общината.
И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/