A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТАПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето/ДАЗД/. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвимите групи и им дава въжможност да обменят знания, умения и ценности, както и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на регионално и национално ниво.
Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането й е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани.
В периода 01.04 - 15.06.2017 г. се провежда процедурата на местно ниво. Това е най-същинският етап от процедурата, когато децата разбират, че могат да кандидатстват за членове на Съвета на децата.
За контакти: У. Муталибова – ст. инспектор СО, тел. 0367 8 24 99.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/