A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Проучват опита на АрдиноОбщина Ардино стана част от авторитетния форум “Политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони в периода 2007 – 2013: Възможности и предизвикателства за страните от Югоизточна Европа” като домакин на пътуващ семинар на експерти и служители от земеделските министерства на Балканските страни. Посещението има за цел да проучи успешните европейски практики в областта на земеделието “Успешно приложени в практиката проекти на САПАРД, ЛИДЕР и ГТЦ – проект “Родопи” . България е единствената Балканска страна с изградени в 11 пилотни общини местни инициативни групи от типа ЛИДЕР на ЕС. От нашата област са Ардино и Кирково.

Гостите имаха среща с кмета Айдън Серкан с членовете на Местната инициативна група в Ардино. Той представи опита на общината по подготовката и реализирането на проекти към различни програми /ФАР, САПАРД, Световна банка/. Председателят на МИГ в Ардино Изет Шабан сподели опита, ползите и резултатите от дейността на Местната инициативна група.

Гостите посетиха обекти в община Ардино, финансирани по различни програми. Първо се запознаха с реализирането на проект за енергийна ефективност “Горски сектор – смяна на горивата”, финансиран от Световна банка. Той включва подмяна на енергийните източници в сградата на болницата, в СОУ “Васил Левски” и НУ “Христо Ботев”. После посетиха сушилня за гъби, собственост на Христо Банков, член на МИГ- Ардино. Неговият проект е реализиран с финансова помощ на Фонда за демонстрационни инициативи по пилотния проект за Лидер. Програмата включваше още посещение на новоизградения парк в Ардино, финансиран от програма ФАР на ЕС и с техническата помощ на Министерството на труда и социалната политика, посещение в квартал “Бостанджиите” за изграждане на канализационна мрежа, който е единственият реализиран проект по САПАРД в областта, и посещение на Туристически информационен център , създаден по проект на Местната инициативна група в Ардино и финансиран от Фонда за демонстрационни инициативи.

Текст: Еркан Хаджимустафа‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития