A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проведе се встъпителна конференция по проект „Бъдещето на децата в община Ардино, област Кърджали“Проведе се встъпителна конференция по проект „Бъдещето на децата в община Ардино, област Кърджали“

Встъпителна конференция по проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“ се проведе на 11.10.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет – Ардино. Проектът се осъществява по процедура чрез директно предоставяне на безвъзвездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Проектът е на стойност 391 66,54 лв, и ще се испълнява в продължение на 24 месеца.

С мултимедийна презентация координаторът на проекта Бахар Реджебов представи подробно основните дейности, цели и очакваните резултати.

Проектът има за цел подобряване на качеството на живот на уязвимите групи и насърчаване на социалното включване чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително и в домашна среда, консултативна подкрепа за превенция на рисковете от изоставане на детето,  намаляване на негативните тенденции,  свързана с детската бедност и преодоляване на социалната изолация в община Ардино.

Специфичните цели на проекта са:

1. Подкрепа за деца в ранна детска възраст и техните семейства за осигуряване на равен достъп до здравни и социални грижи, формиране на родителски умения чрез консултиране и ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.

2. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, включително с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи в общината. Превантивни и подкрепящи услуги в общината, допълнителна педагогическа работа за равен старт и патронажна грижа.

3. Създаване на условия за предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване на уязвимите групи в община Ардино.


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект - Бъдеще за децата в община Ардино


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/