A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

РЕСМИ МУРАД ОТЧЕТЕ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АРДИНОРЕСМИ МУРАД ОТЧЕТЕ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АРДИНОГодишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на общината представи на заседание на местния парламент кметът на Ардино Ресми Мурад. При организацията на административната дейност бе заложено на водещите правила, подчинени на трите основни принципа – отговорност, публичност и прозрачност. Принципът към който съм се придържал винаги бе работата за благото на хората, създаване на условия за по-добър живот и осигуряване на предпоставки за за добър инвестиционен климат в общината, каза градоначалникът. По-нататък той се спря на създадените вътрешни правила за функциониране на системите за финансово управление и контрол. Това е един цялостен процес, който е интегриран в дейността на общината и се осъществява от ръководството и служителите.
Бюджетът на община Ардино за 2010 г. бе актуализиран с решение №323 от 18.08.2010 г. и достигна 7 773 083 лева, от които за държавна дейност – 4 730 731 лева и за местни дейности 3 042 352 лева. По отношение на местните приходи в община Ардино, при план за 2010 г. - 1 216 000 лева, към 31.12.2010 са събрани 1 112 796 лева, което се равнява на 91,51 % изпълнение, отчете кметът Ресми Мурад.
В поименния списък на капиталовите разходи за 2010 г. са включени постъпления от продажба на нефинансови активи, изграждане и ремонт на междуселски пътища, реконструкция на водопроводната мрежа, благоустрояване и подобряване на сградния фонд на образователните институции. По план тези разходи възлизат на 1 870 036 лева, отчетът е за 1 518 200 лева. Разликата се получава от намаляването на целевата субсидия за капиталови разходи и по-малкия размер на постъпленията от продажба на нефинансови активи.
Неразплатените разходи на община Ардино към 31.12.2010 г. са в размер на 275 000 лева, от които в просрочие са 74 000 лева. През изтеклата година на община Ардино са извършени един одит за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. от Сметната палата и една инспекция от Агенцията за държавна финансова инспекция. Годишният финансов отчет на община Ардино за 2009 г. е заверен без резерви, каза още кметът Ресми Мурад.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/