A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С 19 ТОЧКИ ДНЕВЕН РЕД СТАРТИРА МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ НОВАТА 2012 г.Общинските съветници ще заседават на 8 януари, сряда от 12:00 часа. В дневният ред на заседанието са включени 19 точки. Вижте целия дневен ред:

1. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2011 година.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

2. Приемане бюджета на община Ардино за 2012 година.

Вносител: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

3. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места на територията на общината.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

4. Приемане на финансов отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” ЕООД - Ардино.

Докладва: Д-р Калоян Персенски, Кмет на Община Ардино

5. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

6. Изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определяне размера на местните данъци.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

7. Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ - Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. с проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино, с. Млечино”.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

8. Участие на община Ардино с проект по обявена процедура по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

9. Кандидатстване на Община Ардино по Мярка 01- „Подобряване на градската среда” по Проект „Красива България” за ремонт на сгради с обществено значение в гр. Ардино - дирекция „Социално подпомагане” и Общинска администрация - Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

10. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

11. Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящо се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

12. Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения и терени, общинска собственост.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

13. Изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

14. Отдаване под наем на земеделски земи - ниви и ливади от Общински поземлен фонд през 2012 г.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

15. Отдаване под наем на земеделски земи - пасища и мери от Общински поземлен фонд през 2012 г.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

16. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

17. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем и актуализиране на месечната наемна цена на квадратен метър за наем на общински жилища на територията на община Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

18. Определяне на представител на Общински съвет - Ардино в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Атанас Дафовски” - Кърджали.

Докладва: Сезгин Байрямов, Председател на Общински съвет - Ардино

19. Приемане на Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2012 година.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/