A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2„Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови “ в ПИ 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали

 

18.02.2021г.

 

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови “ в ПИ 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Ардино

 

С Ъ О Б Щ А В А:

 

 

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от община Ардино е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и допълнителна информация с вх. №КПД-11-32-(7)/15.02.2021г.  в РИОСВ – Смолян за горецитираното инвестиционно предложение. Към искането е приложена и информация по приложение №2.

Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването в деловодството на Общинска администрация Ардино с адрес: гр. Ардино, ул. ”Бели брези” №31, Кметство с.Дядовци и/или в сградата на РИОСВ – Смолян на адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33208 раздел: „Преценяване /Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“.  

         Съобщението е поставено и на информационното табло на гр. Ардино и

с. Дядовци, община Ардино  на 18.02.2021г.

 

 

инж. Изет Шабан  ____/П/____

Кмет на община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/