A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Слово на инж. Изет ШабанСлово на инж. Изет Шабан

Уважаеми съграждани!

Скъпи гости на Ардино!

Дами и господа!

 

С голямо удоволствие и истинска радост Ви поздравявам най-искрено и от все сърце с ДОБРЕ ДОШЛИ на традиционните вече Дни на Ардино – 2023 !

Искрено се надявам за всеки от Вас те да протичат според очакванията Ви, да намирате в тях възможност за приятни и полезни контакти, да Ви изпълват с положителна енергия и надежди за по-добри дни!

За трети път нас ни събира една обща, обединяваща идея „РЪКА ЗА РЪКА ЗА АРДИНО“, за настоящето и бъдещето на нашия любим град.

              С Решение на Общински съвет – Ардино всяка втора седмица на месец август (от понеделник до неделя) от съответната година е определена за организиране и провеждане на „Дни на Ардино“ и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ под мотото „Ръка за ръка за Ардино“.

Това вече залегна трайно в календарния годишен план на културните прояви в община Ардино.

              Въпреки предизвикателствата на времето – пандемията от коронавирус COVID-19, войната в Украйна, икономическите и политическите кризи, тази значима културна проява придобива устойчивост и се посреща с голям интерес в общината, региона и страната, както и от побратимените общини Нилюфер, Картал, и Къркларели, а също и от Сдруженията „Ардинци“ в Бурса и „Балканлълар“ в Картал-Истанбул.

              С обявените местни избори на 29 октомври, отиваме към края на нашия мандат като ръководство и Общински съвет.

              Считам това за повод и основание да се спра на част от постигнатите резултати през последните четири години.

Смея определено да кажа, че те бяха успешни години за община Ардино.

              През 2022 година на община Ардино беше присъден Европейски етикет за иновации и добро управление.

Нашата община, заедно с още даведесет и една общини в България, беше удостоена с тази престижна награда на Съвета на Европа и е признание за високо качество на управление на общината, съгласно утвърдения Европейски стандарт, основан  на принципите за иновативно и добро демократично управление.

              Имаме пълно основание да заявим, че сме община с „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2022-2024 г“.

              В резултат на системната и последователната ни дейност в сферата на туризма, през последните години се увеличи значително потокът от туристи до природните и културно-историческите забележителности на Ардино.

              През 2022 година Ардино стана победител в седмото издание на годишните награди на Министерството на туризма и станахме Туристическа дестинация №1 в България, а през 2023 г. по покана на министерството изпратихме своята кандидатура за участие на град Ардино в инициативата на Световната организация по туризъм за най-добри туристически селища. Получихме покана и ще вземем участие и в 20-то юбилейно издание на Швейцарското международно ваканционно изложение, което ще се проведе в град Лугано и е най-значимия по рода си туристически форум, който ни дава възможност да популяризираме своя богат туристически потенциал на международната арена. Това не е всичко направихме постъпки  за  включването на Дяволския мост в списъка на ЮНЕСКО.

              Община Ардино е наградена и с Отличителния знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България. Наградата е връчена от вицепремиера и министър на труда и социалната политика на специална церемония в София.

През последните години участвахме активно в обявените конкурси на Института за публична администрация към Министерския съвет и бяха регистрирани, класирани и публикувани в специален сборник положителни практики на община Ардино:

 • 2019 година – „Гражданско участие при разрешаване на важни проблеми в община Ардино;
 • 2021 година – „Социалното обслужване на населението в община Ардино в условията на пандемия от COVID-19“;
 • 2023 година – „Подобряване на здравното обслужване на населението в община Ардино чрез Медицински център за физиотерапия и рехабилитация“.

През изтичащия мандат Общината изпълняваше успешно функционалните си задължения, свързани с административното обслужване на населението в гр. Ардино и в 41 кметства.

Успешна е дейността ни в сферата на устройството и развитието на населените места, образованието, здравеопазването, културата, социалните услуги, управление на отпадъците и други.

През периода 2019-2023 година са реализирани общо 35 проекти, от които 24 по Оперативните програми на ЕС и 11 по националните програми, някои от тях са все още в процес на реализация.

Особено внимание заслужават инфраструктурните проекти, с реализацията на които се обнови и подобри не само обликът на град Ардино, но и на селата на територията на общината. Ежегодно правим инвестиции във всяко населено място.

Положиха се значителни усилия и са разработени и реализирани проекти за подобряване на цялостната инфраструктура в общината – пътна, улична, екологична, образователна, социална, културна, здравна, спортна, за енергийна ефективност, за подобряване на жизнената среда за населението, за насърчаване на заетостта и осигуряването на работни места, както и много други.

Само в град Ардино, както виждате и сами реализирахме проекти за:

 • Модернизация и обновяване на централната градска част;
 • Обновяване на парк за широко обществено ползване;
 • Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари;
 • Изграждане на  паркинг на ул. „Родопи“;
 • Ремонт на централния мост на ул. „Републиканска“;
 • Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градския стадион;
 • Изграждане на стрийт – фитнес на стадиона;
 • Обновяване на спортни площадки в парк Нилюфер;
 • Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ – Ардино“;
 • Ремонт на трансформираното АГ отделение в Ковид отделение в МБАЛ „Ардино“ ЕООД, предстои оборудването и обзавеждането и;
 • Разкрит е Медицински център за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на населението на община Ардино и съседните общини с високо специализирани лекари специалисти и съвременна медицинска апаратура;
 • Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център;
 • Въвеждане на дигитално представяне на туристическите забележителности в ТИЦ и нова дигитална експозиция в Старата Барутчийница, крепостта Кривус чрез специална мултимедия, софтуер и холографски вентилатори и др.;
 • Изграждане на Музей на тютюна;
 • Реконструкция на Общинския пазар – Ардино, който официално открихме в първия ден от Дните на Ардино.

                            Имаме още реализирани проекти за:

 • Ремонт на пътища и улици във всички населените места
 • Ремонт на инфраструктура в сферата на водоснабдяването и канализациите;
 • Ремонт на училища, детски градини, читалища, кметства, обредни домове;
 • Ремонт на спортни площадки;
 • Изграждане на въжен атракцион в ТК „Белите брези“;
 • Осигурена е асфалтова пътна достъпност , изградени паркинги и калдъръмени пътеки до Дяволския мост;
 • Изградени са две беседки за туристи в с. Дядовци;
 • Извършени са основни ремонти на беседките и заслоните по пътя за Орловите скали;
 • Въведена е в експлоатация нова екопътека от с. Дядовци до Дяволския мост по стария кервански път;
 • Прокарана е пряка пътна връзка до Тракийското скално светилище „Орлови скали“ и подновихме табелите включващи творби на местни и регионални творци по пътеката на поезията;
 • Въведено е енергоспестяващо улично осветление. Към настоящия момент 90% е с фотоволтаични лампи и 10 % с LED осветление. Осветлението на парковете също е подменено с LED;
 • По отношение на опазване на околната среда и управление на отпадъците:
 • закупени са нови контейнери за разделно събиране на отпадъците и  за събиране на текстилни материали и обувки;
 • Разполагаме с площадки за строителни отпадъци, , както и едрогабаритни отпадъци от бита;
 • Изцяло е обновен машинния парк, необходим за поддържане на чистотата;
 • Доставена е преса за пресоване на пластмасови отпадъци;
 • Изградена е система за капково поливане на зелените и цветни площи.

В близко бъдеще предстои:

 • Стартиране обновяването на съседния площад отново в централната градска част, веднага след дните на Ардино;
 • Модернизиране на залата на НЧ „Родопска искра“ с възможност за извършване на кинопрожекции, театрални постановки, конференции и др.;
 • Изграждане на кът за отдих – панорамна площадка за наблюдение меандрите на р. Арда до с. Сухово.

Особен принос за развитието на общината има и Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино-Джебел“, чрез което се реализират значими инвестиционни проекти за изграждане и подобряване на инфраструктурата, подпомагане на малкия и среден бизнес, земеделски производители, НПО и др. по различните мерки на Стратегията за водено от общностите местно развитие по ПРСР.

През програмния период 2014 – 2020г., Стратегията за ВОМР получи подкрепа от три Европейски фонда:

 • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони – с бюджет 2 925 000 лв.;
 • Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност – с бюджет 900 000 лв.;
 • Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – с бюджет 1 950 000 лв.

Общия публичен принос към Стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е над 5 млн. лв.

Въпреки всичко направено до настоящия момент ни чака още доста работа. Ще спомена само някои от нашите идеи и проекти, които планираме за напред.

Работата ни по концепцията за обновяване на централната градска част ще продължи и с благоустрояване на речното корито и изграждане на пешeходна крайречна зона с водно огледало на р. Ардинска в гр. Ардино, за който имаме технически проект.

В областта на туризма и културните атракции планираме засилване на рекламата за природните красоти на региона и културното наследство, не само на местно, регионално и национално ниво, но и на световно ниво. Ще продължим с реставрационните проекти на исторически обекти и културни паметници. Планираме изграждане на туристическо селище „Стар читак“ и изграждане на кабинков лифт от с. Стар читак за достъп до  крепостта Патмос .

 Разполагаме с хидрогеоложки проучвания за минерална вода в град Ардино, за които има изготвен доклад и търсим финансиране.

                    По отношение на социалните услуги планираме разкриване на нови социални услуги на областно ниво: „Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ и „Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания“ в сградата на бившето училище в с. Чубрика. В момента тече процедура за проектиране на необходимото преустройство на сградата.

                    В сферата на земеделието предвид наличието на значителни общински земи, плановете ни са за тяхното ефективно оползотворяване и развитие на био земеделие.

                             Планираме регистриране на индустриална зона и център за изследователска и развойна дейност, свързана с биологичното земеделие и екологично чистите храни в терена на войсковия имот прехвърлен на община Ардино и сградата на закритата професионална гимназия в гр. Ардино.

                    За подобряване на транспортното обслужване на населението, туристите и бизнеса ще се борим за сериозна реконструкция на  Републиканския път „Ардино-Кърджали“. Необходимо е ново проектиране и реконструкция с цел пътя да стане по-бърз и пропусклив, като за целта е необходимо разширяване габаритите на пътя, изграждане на нови трасета, скъсяване на общата дължина на пътя.

Много важна задача за нас, за постигането на която търсим и ще продължим да търсим решение е откриването на повече работни места. Иска ни се повече млади хора, които търсят препитание в по-големите градове, да остават и да създават тук своите семейства, а напусналите, да се завърнат отново в общината.

Положително е нашето отношение към младите хора. Предвиждаме активното им включване към местната власт. Амбицията ни е да бъде провокирана гражданската осъзнатост на младежите като реални участници в процеса на вземане на решения и тяхното реализиране на местно ниво. Очакваме да се ангажират с предложения за конкретни решения и действия.

В тази връзка по обявен от Националното сдружение на общините в Р България Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“, след проведена работна среща с млади хора от гр. Ардино и въз основа на направените от тях предложения, внесохме проект „Да задържим младите хора в община Ардино“ с мотото „Остани тук“.

Основите цели на проекта са:

 1. Активно участие на младите хора в община Ардино за разрешаване на проблема с негативното въздействие на миграционните процеси;
 2. Оказване на съдействие на общината за подобряване на условията на живот на младите хора на доброволен принцип;
 3. Участие на младите хора в изготвянето на стратегическите документи на общината, внасянето и реализирането на инвестиционни и социални проекти, с цел създаване на трайна трудова заетост и взаимодействия с малкия и среден бизнес за разкриване на нови работни места.

                  Не на последно място целим постигане екологична устойчивост чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, вкл. саниране на многофамилни жилищни сгради, изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

                  Внесли сме проекти за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на Общинска администрация и за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в с. Ленище и кв. „Пеперудите“ в гр. Ардино по линия на Програмата за развитие на селските райони.

                  Имаме внесени проекти по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост за устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд:

        на Спортна зала „Юнак“;

        на НЧ „Родопска искра“;

                                       на кметство Боровица;

 •  За модернизация на „Центъра за обществена подкрепа“, „Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и „Дневния център за пълнолетни лица с увреждания;
 • За многофамилните жилищни сгради като водещ партньор ние изпълнихме своите задължения и поети ангажименти - всички проекти (6 на брой), за които сдруженията на собствениците имаха проектна готовност са внесени.

                                    По отношение на управление на отпадъците ще продължим да работим за „нулев“ битов отпадък.

Усилено работим и ще продължим работа във всяка област водеща до икономически растеж, развитие на инфраструктурата, по-добри образователни и здравни услуги, културен обмен, привличане на туристи, подобряване на жизнения стандарт.

Приоритет за общината си остават и предоставяните социални услуги, които са 10 на брой и обхващат над 2 000 души от цялата община:

 1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – 10 потребители;
 2. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 19 потребители;
 3. Център за обществена подкрепа – 76 деца и техните родители;
 4. Проект „Топъл обяд“ – 1 300 души;
 5. Социална услуга „Личен асистент“ – 117 потребители, обслужвани от 117 лични асистента;
 6. Социална услуга „Асистентска подкрепа“ – 86 потребители, обслужвани от 54 социални асистента;
 7. Проект „Грижа в дома“ – 174 потребители, обслужвани от 64 домашни помощника;
 8. Приемна грижа – 4 приемни семейства;
 9. Проект „Ранно детско развитие“ – от стартирането на проекта до момента са обхванати 668 деца. Предстои ни подписване на нов договор по процедура „Бъдеще за децата“, с който ще продължим предоставяните услуги;
 10. И десетата ни социална услуга е Клуба на пенсионера и на хората с увреждания в гр. Ардино.

          

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Успешното управление на община Ардино е факт, нашите взаимоотношения с Общинския съвет са много добри. Изказвам своята най-сърдечна благодарност за активната дейност на Общинския съвет.

От мое име и от името на ръководството на община Ардино изразявам искрена благодарност на кметовете на побратимените общини и техните ръководни екипи, както и на Сдружението на Ардинци в Бурса и „Балканлълар“ в Картал – Истанбул.

Тук е и момента да благодаря и на представителите на малкия и среден бизнес, които подпомогнаха финансово Дните на Ардино - 2023.

 

И накрая разбира се искам да изкажа моята благодарност към всички Вас затова, че ми вярвате и ме подкрепяте в усилията ми да управлявам честно, прозрачно и почтено община Ардино.

А аз най-отговорно ви обещавам, че ще направя всичко зависещо от мен и от ръководената от мен община да оправдая това доверие като надградим постигнатото с нови успехи през следващия мандат.

Нека все така да бъдем близки и да споделяме общите ни задачи в дух на взаимно уважение и толерантност.

Пожелавам на всички жители, гости и посетители на Ардино здраве и щастие, смислени и приятни мигове в празничните дни!

Благодаря Ви за вниманието!

гр. Ардино, 11.08.2023 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Слово‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/