A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ) - АРДИНО” ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИСНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ) - АРДИНО” ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИРедовно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) – Ардино” се проведе в сряда в залата на общинската администрация. Сред тях бе и кметът на общината Ресми Мурад.
Отчетен доклад за дейността на Сдружението за 2012 година представи председателят на Управителния съвет Изет Шабан. Той отбеляза, че през отчетния период към Сдружението са били внесени 10 броя проекти по мерките включени в Стратегията за местно развитие. Най-много проекти (шест) са регистрирани по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с цел насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони. Към настоящ момент регистрираните от СНЦ „МИГ – Ардино” проекти са внесени в ДФ „Земеделие” и са в процес на разглеждане от комисия в ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, централно Управление, сподели Изет Шабан. Той добави, че през месец декември Сдружението кандидатства със Заявление за подпомагане на проект за сътрудничество по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" по Ос 4 - лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. съвместно с МИГ- Лудогоро Гочеано от остров Сардиния, Италия, и с други местни инициативни групи от страната.
На събранието бяха приети още финансовия отчет на МИГ-а за 2012 година, както и програма за дейността й и бюджет през настоящата година.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития