A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ подписа поредният Административен договорСНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ подписа поредният Административен договор

Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа тристранен Административен договор с управителят на „Десита Дизайн“ ЕООД Матиас Мюмюнов за одобрен проект „Закупуване на оборудване за рекламно студио в град Ардино“  по процедура BG06RDNP001-19.112 - МИГ Ардино – Джебел.

Одобреното проектно предложение е по мярка 6.4 - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

По проекта се предвижда закупуване на оборудване за рекламно студио, което ще доведе до повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на местната фирма „Десита Дизайн“ ЕООД. Безвъзмездна финансова помощ е в размер на 54 499.50 лв./75%/. Срокът за изпълнение на Административния договор е 12 месеца.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/