A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СНЦ „МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ“ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА „ПАНОРАМА-2000“ ОТ АРДИНОСНЦ „МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ“ ПОДПИСА  ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  НА „ПАНОРАМА-2000“ ОТ АРДИНО  Председателят на Водено от Общностите местно развитие Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и управителя на „Панорама-2000“ ООД от Ардино Евгин Мехмед за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-1.063-0002 „МИГ Ардино-Джебел – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот“.
Бенефициент кандидатства с проектно предложение „Повишаване на знания, умения и компетентност на заети лица в „Панорама-2000“ и ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 27 500 лева. Дейностите по проекта са насочени за предоставяне на обучение за придобиване на нова професионална квалификация на заети лица, както и за придобиване на ключова компетентност по английски език. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца, считано от 1 декември 2019.

Бенефициент кандидатства с проектно предложение „Повишаване на знания, умения и компетентност на заети лица в „Панорама-2000“ и ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 27 500 лева. Дейностите по проекта са насочени за предоставяне на обучение за придобиване на нова професионална квалификация на заети лица, както и за придобиване на ключова компетентност по английски език. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца, считано от 1 декември 2019.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/