A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” е една от първите в странатаВ заседателната зала на община Ардино се проведе семинар на тема „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.
На срещата присъстваха представители на публичните институции, местния бизнес, земеделски производители от района и екипът на Местната инициативна група - Ардино.
Енчо Иванов - младши експерт в Министерството на земеделието и храните, дирекция „Развитие на селските райони” представи мултимедийна презентация относно прилагането на мерките от ос 4 ЛИДЕР. Той подчерта, че в програмния период са включени мерките 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с бюджет 53 891 814 евро, 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” с бюджет 5 132 554 евро и мярка 431 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия” с общ бюджет 17 963 939 евро.
Участниците в срещата бяха информирани, че по мерки 41 и 431-1 функционират 16 Местни инициативни групи, одобрени по първа покана, които обхващат около 500 населени места, с обща територия от 12 000 км. и население над 400 000 души, населяващи селските райони на страната.
Стратегията на Местната инициативна група на община Ардино е една от тях и е на едно от първите места получила максимален брой точки. Общо предвидените средства за целия период на МИГ-Ардино са 3 813 626 лева, като за мярка 41 са предвидени 3 200 000 лева, а по мярка 431-1 - 613 626 лева.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/