A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

СУБСИДИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ ОТ НИТРАТИСУБСИДИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ ОТ НИТРАТИ До 76 евро субсидия на хектар могат да получат земеделските стопани, които опазват почвите и водите от нитрати от земеделски източници.
Помощите се изплащат годишно на кандидати по Мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Документи ще се приемат до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА.
За да получат компенсаторното плащане, земеделските стопани трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да притежават минимум 0,5 хектара собствена или наета земя. Те трябва изпълняват 5 годишен план за поне четириполно сеитбообръщение и управление на хранителните вещества, подготвен с помощта на дипломиран агроном. От тях също задължително се изисква да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние на територията на цялото стопанство, регламентирано със Заповед на Министъра на земеделието и храните. Стопаните трябва да поддържат растителна покривка през зимата на минимум 50% от цялата земеделска площ и да не разорават почвите преди 1-ви април.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/