A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕОБЩИНА АРДИНО
област Кърджали
На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.21, т.1, чл.22, ал.1 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Заповед №470/ 29.09.2006 г. на кмета на община Ардино

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 19.10. 2006 г. /четвъртък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация - Ардино, за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот, представляващ: Помещение с обща площ 118 кв.м., находящо се в Бивша адм.сграда на БКС – гр.Ардино, ул.”Пирин”№20, УПИ – I-II 35, кв.37 по ПУП на града, при следните наемни и тръжни условия:
 Начална месечна наемна цена – 59.00 лв., без ДДС;
 Срок на отдаване – 3 /три/ години;
 Предназначение: за разкриване на офис;
 Тръжна документация, в размер на 30.00 лв. се закупува от касата на Общи-ната, в срок до 17 ч. на 18.10.2006 г.;
 Депозит, в размер на три месечни наемни вноски /от началната месечна на-емна цена/ се внася в касата на Общината, в срок до 17 ч. на 18.10.2006 г.;
 Заявление за участие в търга се внася в деловодството на Общината, в същия срок;
 Представянето на пликовете с предложенията – пред тръжната комисия в де-ня и часа, определени за начало на търга, след завеждането им в деловод-ството на Общината /до 17 ч. на 18.10.2006 г./;
В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат на 26.10.2006 г. и на 02.11.2006 г., при утвърдените в тръжната документация условия.
Оглед на място – всеки работен ден до 18.10.2006 г. – от 9 до 16 часа.
Тел.за справки и допълнителна информация - 03651/20-24

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО :/А.Серкан/‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития