A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЗАПОВЕД№ 636

гр. Ардино, 11.11. 2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. З от Закона за защита на класифицираната информация и чл. 21, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за защита на класифицираната информация,

З А П О В Я Д В А М:

І. Отменям Заповед № 75 от 17.03.2006 г. на кмета на община Ардино.
ІІ. Определям категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, както следва:
1. Частта от информацията за участниците в търгове и конкурси, която съгласно чл. 31, ал. 1 Закона за обществените поръчки има конфиденциален характер.
2. Информация получена от длъжностните лица или станала им известна във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за защита на потребителите, която по своето естество представлява професионална тайна.
3. Мнения, препоръки, становища и консултации, свързани с подготовката на административни актове на общината, които нямат самостоятелно значение, съгласно чл. 13, ал. 2 , т. 1 от Закона за достъп до обществена информация в продължение на две години от датата на създаването им.
4. Мнения, позиции и становища във връзка с предстоящи преговори водени от общината или от нейно име, както и сведения, свързани с тях съгласно чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация в продължение на две години от датата на създаването им.
5. Всички сведения получени във връзка с административни и/или съдебни производства, свързани с осиновяване, засягащи детето ако няма съгласие на родителите, а ако детето е навършило 10-годишна възраст и негово съгласие, съгласно чл. 16 от Закона за закрила на детето.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички служители на общинската администрация за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината инж. Кемал Алиев.

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/