A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЗАПОВЕД№ 136 гр.Ардино, 21.03.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.46 от Наредбата за пожарна и аварийна безопасност и с цел осигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на община Ардино,

НАРЕЖДАМ:

I. Кметовете на кметства и кметски наместници:
1. Да набележат конкретни мерки и изготвят план за действие с налични сили и средства за предотвратяване на селскостопански и горски пожари и съвместно с населението да организират тяхното практическо изпълнение.
2. Да организират групи за гасене на пожари в горските масиви, като копие от списъците с групите да се представят в РУ "Пожарна безопасност и спасяване" - Ардино.
3. Да определят сборни пунктове и организират своевременното оповестяване на групите и извозването им до мястото на пожара.
4. Да осигурят денонощно дежурство на телефонните постове в кметството по сеитбената кампания.
4. Да запознаят селскостопанските производители и населението с изискванията за пожарна и аварийна безопасност при паленето стърнища, слогове, крайпътни ивици и ивици с сухи треви и др.
5. Да организират поддържането на подстъпите и пътищата за противо-пожарни нужди до изкуствени и естествени водоизточници.
П.Ръководителите на фирми, частни стопани и ползватели на
земеделски земи:
1 .Да организират и провеждат дейности за пожарообезопасяване при провеждането на кампанията по подготовката на селскостопанските площи.
2. Да осигурят навременно и качествено ремонтиране и пожаро¬обезопасяване на земеделската техника, използвана в кампанията, оборудването и с необходимите противопожарни уреди, съоръжения и стандартни искрогасители, както и да не допускат в житните масиви неизправни или необезопасени машини.
3. Преди започване на жътвата да осигурят парцелиране /чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивици минимум по 10 м. на житните масиви на участъци за еднодневна работа на комбайните;
4. Да организират провеждането на инструктаж по пожарна безопасност на работниците, участващи в прибирането на реколтата, за което да изготвят протокол.
5. Да не допускат паленето на стърнища, слама, суха трева по слоговете, край пътните ивици и други площи.
б.При оказване на помощ със селскостопанска, транспортна и друга техника да уведомяват РУ "Пожарна безопасност и спасяване" - Ардино за извършване на съответните проверки за пожарна безопасност.
Ш.Държавно лесничейство - Ардино:
1. Да разработи конкретни мероприятия по опазване на горския фонд от пожари.
2. През пожароопасния сезон да назначат необходимите пожаронаблю- дателнл постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства.
3. Да създадат организация за участие на фирмите, извършващи дърво¬добив при гасенето на горски пожари.
4. Да създадат организация за оповестяване и извозване на гасаческите ядра при възникване на пожари.
5. Да запознаят постоянните посетители на горите - пастири, ловци, рибари, туристи и други противопожарните мерки, които трябва да спазват.
6. Съгласувано с органите на ПБЗН организират наблюдение на пожара след ликвидирането му и осигуряват дежурство на личен състав и техника съобразно обстановката до пълното обезопасяване на опожарените площи.
1У."Електроразиределение"-Ардино:
1. Да извършват проверки на техническото състояние на електропро-водите, пресичащи селскостопански и горски масиви и провеса на ел. проводниците , като осигуряват минималните разстояния за движение на земеделската техника.
2. Да почистят трасетата на линиите и охранителните зони, пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършини.
3. Да извършат инструктаж на работниците и служителите, работещи по електропреносната мрежа за недопускане на пожари.
У.Районна пътна служба - Ардино:
1 .Да почистят сервитутните зони покрай пътищата, намиращи се в непосредствена близост до горски полски масиви от суха тревна растителност.
2.Да извършат инструктаж на работниците и служителите, работещи по пътните артерии за недопускане на пожари.
VI. Механизатори, механици и водачи на МПС
1. Да не започват работа преди да са инструктирани за изискванията за пожарна безопасност и преди да е извършена проверка на пожаро- обезопасеността на земеделската им техника.
2. Да извършат ежедневни, технически обслужвания на техниката като проверяват цялостното й състояние и започнат работа, след привеждането й в пълна техническа и пожарна безопасност.
3. Да преустановят работа с техника при наличие на предпоставки за възникване на пожар.
4. По време на почивки и ремонтни работи да изтеглят техниката на безопасно разстояние от посевите - най-малко на 50 м.
5. Да почистват двигателите, акумулаторите,искрогасителите, ауспуховите тръби, всички други уязвими в пожарно отношение възли на техниката от натрупан прах, горими отпадъци и масла.
УП.Физическителица:
1. Да спазват предупредителните знаци за пожарна безопасност.
2. При забелязан пожар да съобщават на органите на ПБС на тел. 112 или 160 и да участват в първоначалните гасачески действия с подръчни средства.
3. Да устройват лагери само на определените за целта места при спазване на правилата за пожарна безопасност.
4. Да не палят огън на разстояние по-малко от 100 м. от посевите и 50 м. от складирания фураж, както и в непосредствена близост до горите.
5. Да не ползват огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.

Определям автомобил ЗИЛ 130 с д. к.№ К 56-63 АН, собственост на община Ардино с шофьор Рахми Мюмюн Рюстем - тел. 0896 431906, който при нужда да бъде на разположение на РУ "Пожарна безопасност и спасяване" - Ардино.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за изпълнение и на заинтересованите лица за сведение .
За неизпълнение на настоящата заповед длъжностните лица и гражданите носят административно-наказателна отговорност, съгласно ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Началника на РУ "Пожарна безопасност и спасяване"- гр.Ардино и Старши специалист "УК и ОМП" при Общинска администрация.

Република България, област Кърджали гр. Ардино, ул."Бели брези" № 31 тел. +3651 4238; факс +3651 4568 e-mail: ardho@abv.bg


ПРИЛОЖЕНИE:
ЗАПОВЕД № 136 от 21.03.2012 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/