A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиТърносливка и Ахрянско канят на мевлид в неделя

На 21 юли (неделя) от 10:00 часа в местността „Карамиерянъ” край ардинското село Търносливка ще се проведе традиционния мевлид за здраве и берекет. Това съобщиха кметовете на Търносливка и Ахрянско Бирсен Рюстем и Джабит Еминов. Мевлидът се организира с финансовата подкрепа на местните жители и изселници от Турция. Имами от района ще четат айети от Свещенния Коран и Мевлид-и Шериф

Квартет „Хармоника“ с мини концерт

В рамките на четвъртото издание на „Дните на Ардино“, на 7 август от 19.00 часа квартет „Хармоника“ към ЦПЛР-ОДК с ръководител Дамла Йорданова ще изнесе концерт на централния градски площад. Тази година Дните на Ардино ще се проведат в периода от 5 до 11 август. Едноседмичната празнична програма ще ви предложи множество културни, образователни и спортни събития. Заповядайте! Очакваме ви!

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.06.2024 г./четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявления №257 и 262

Обявления №257 и 262

Проект за изменение в наредба

Проект за изменение в Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в община Ардино - с мотиви.

Община Ардино организира спортен полумаратон до Дяволския мост и обратно през август

В рамките на четвъртото издание на „Дните на Ардино 2024“ община Ардино организира спортен полумаратон „Ардино – Дяволски мост – Ардино“ за купата на кмета на община Ардино. Надпреварата ще се проведе на 10 август (събота) от 09:00 ч.

Обявления

Обявления №219 и №222

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.05.2024 г./вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за изменения в наредба

Проект за изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

Програма за Дните на Ардино от 05 до 11 август 2024г.

Програма за Дните на Ардино от 05 до 11 август 2024г.

Проект за изменения и допълнения в наредба

Проект за изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

Обявление - Кабинков лифт

Обявление - Кабинков лифт

Обявление за Делба на поз.имот № 62 (335-336-337) кв.4 Бял извор (Диамандово)

О Б Я В Л Е Н И Е № 207 / 25.04.2024 год. Отдел “Устройство на територията, строителство и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект – геодезическо заснемане от „Геоидс“ ЕООД гр. Рудозем с възложител Здравка Миткова Чаушева за отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната основа на регулационния план на село Бял извор, кв. „Диамандово“, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед № 432 от 03.05.1977 год.,

Протокол: За окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността “Началник отдел”

За окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността “Началник отдел” Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка с място на работа в Общинска администрация Ардино Конкурсна комисия, назначена със заповед № 278 от 19.03.2024 г. подготви 3 /три/ варианта на тест, всеки от тях съдържащ 15 /петнадесет/ въпроса, с по 3 (три) отговора, от които само 1 (един) е верен отговор.

Протокол

За резултат от проведен писмен изпит - решаване на тест, на 08.04.2024 г., от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка с място на работа в Общинска администрация Ардино

Протокол от проверка на подадените заявления за участие в конкурс за длъжността “Началник отдел „Социална политика“

Протокол от проверка на подадените заявления за участие в конкурс за длъжността “Началник отдел „Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.03.2024 г./вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Обявления

Обявления №130, 134 и 138

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ЗА СВОБОДНО ПАШУВАНЕ

Заповед за забрана за свободно пашуване на животни - 2024г.

Обявление - конкурс началник отдел Социална политика

О Б Я В Л Е Н И Е Община Ардино със седалище и адрес: 6750 гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 263 / 18.03.2024 г. на Кмета на Община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия:

Протокол

от заседание на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на служител/ли за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ - 2 /две/ щатни бройки към общинска администрация гр. Ардино.

Обява: Заповед за право на строеж МТТ

Заповед за право на строеж МТТ

Съобщение

Общинска администрация гр. Ардино Ви уведомява, че съгласно изискванията на чл.111, ал.6 и ал.7 от Закона за горите физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес населено място на територията на община Ардино, област Кърджали, имат право да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба без право на продажба или от склад, следва да подадат заявление до кмета на населеното място в периода 01.02. до 31.03. на календарната година.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

Обявление

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Обявление № 82

Обявление № 82

Справка

Относно: Издадени актове за общинска собственост на имоти находящи се на територията на община Ардино за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 год.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.02.2024 г./сряда/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявление № 51

Обявление № 51

ЗАПОВЕД

за определяне на служители от отдел „ЕООС“, кметове и кметски наместници като длъжностни лица, които да организират, контролиран и отговарят за управлението на дейностите по сметосъбиране в съответното населено място.

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за финансова 2023 г. е от 10.01.2024 г. до 30.04.2024 г. вкл.;

Обявления за издадени заповеди за одобряване на проекти за ПУП-ПР /ИПЗ, ПЗ/

Обявления за издадени заповеди за одобряване на проекти за ПУП-ПР /ИПЗ, ПЗ/

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове относно: Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Обява за публично обсъждане

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Ардино за 2024 година

Обява

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“:

Заповед за продажба на общинско жилище

Заповед за продажба на общинско жилище

Благотворителен концерт в Ардино подкрепя лечението на Рени

На 30 декември 2023 година (събота) от 17.00 часа в салона на Читалище „Родопска искра“ в Ардино ще се проведе благотворителен концерт. В него участие ще вземат известния фолклорен певец Хамид Имамски, известният певец Филип Синапов, Бойко Иванов и мъжка битова група с. Жълтуша с ръководител Стефан Терзиев.

Съобщение

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ при ОбА гр. Ардино , уведомява гражданите, че поради приключвателни операции плащанията на каса могат да се извършват до 11,00 часа на 29.12.2023г и след 13,00 часа на 02.01.2024г. В празничните дни плащания могат да се извършват на работещи каси на Изипей.              

Фолклорният певец Хамид Имамски ще изнесе благотворителен концерт в Ардино в подкрепа на Рени

На 30 декември (събота) от 17.00 часа в салона на читалище „Родопска искра“ в Ардино ще се проведе благотворителен концерт с участието на известния родопски фолклорен певец Хамид Имамски. Концертът ще е под патронажа на кмета на община Ардино – инж. Изет Шабан. Събраните средства ще бъдат предоставени за лечението на 23-годишната Ренета Николаева Храмова.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 21.12.2023 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявление

Обявление № 667

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГОСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА ОБЩИНА АРДИНО, Пропускът на туристическите обекти „Дяволският мост“ на р. Арда и Тракийското светилище „Орлови скали“ край гр. Ардино се осъществява чрез два метода. Първият начин е чрез използване на жетони, които се закупуват от длъжностните лица – екскурзоводи за съответния обект, или в понеделниците (неработни дни на отговорните лица – екскурзоводи), от портиерната в сградата на Община Ардино.

Предложения, свързани с обновяването и устойчивото планиране на войсковия терен (казармен район)

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, С Решение № 162 от 25 февруари 2021 г. на Министерския съвет, войскови имот държавна собственост (казармен район), намиращ се в гр. Ардино, представляващ поземлен имот с кадастрален № 163, попадащ в квартал 9, 10 и 11, заемащ УПИ-I, УПИ-VIII, УПИ-IX и УПИ-X от кв. 9, УПИ-VI от кв. 10 и части от УПИ-I и УПИ-IX от кв. 11 по плана на гр. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 7 май 1984 г. с площ 71 078 м2, застроен с 16 сгради с обща застроена площ 4 468 м2, съгласно Акт за публична държавна собственост № 2017 от 11.09.2017 г. е прехвърлен безвъзмездно на община Ардино.

Обявление

Обявление и проект за ПУП - ПРЗ село Светулка квартал 1 с възложител ЕКОФУДС д-р АДАМ ПЕРСЕНСКИ ЕООД

Съобщение за предоставена информация по Приложение №2

„Кабинков лифт“ от с. Стар читак до Късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица, землище на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали.

Проект за изменение и допълнение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

Проект за изменение в наредба

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

СЪОБЩЕНИЕ

Относно извършване на функционални тестове на разширената Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Проект на План-сметка

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2024 г.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/