A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОбявиП О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

Наредба за пожарна и аварийна безопасност

Наредба за пожарна и аварийна безопасност

ПАДИНА КАНИ НА МЕВЛИД-КУРБАН В НЕДЕЛЯ

На 8 май (неделя) в ардинското село Падина ще се проведе традиционният пролетен мевлид-курбан за здраве и берекет. Проявата се организира с финансовата подкрепа на местните жители, джамийските настоятелства и кметството.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАМПАНИЯТА

Уважаеми дами и господа, във връзка с постъпили въпроси за получаването на ваучерите от кампанията "Великден за всеки", искаме да Ви информираме, че е предвидено ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи".

ОБЯВЛЕНИЕ №71/27.04.2016 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №71/27.04.2016 Г.

Списък на лицата от община Ардино, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”

Списък на лицата от община Ардино, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”

П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 22.04.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино- Джебел”)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Наказателно постановление N:ЛД-40 от 19.02.2016 г.от РУ,,Златоград"е издадено на лицето Александър Руменов Мечтанов от с Падина,община Ардино за повредена лична карта.Наложено му е наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"

Проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания“, договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001.

Приключи подборът на потребители за социалната услуга "Личен асистент" и лицата предоставящи услугата по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания“, договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001.

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В БА

Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности във Военномедицинска академия,Военновъздушните сили, Национална гвардейска част .

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

МЛЕЧИНО КАНИ НА СЪБОР НА 23 ЮЛИ

Тази година традиционния събор в ардинското село Млечино ще се проведе на 23 юли. Организатори са читалище „Любен Каравелов” и местното кметство.

ОИЦ-КЪРДЖАЛИ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В АРДИНО

На 21.03.2016 г. (понеделник) от 10.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира открита приемна с мобилен щанд в зоната на площада пред община Ардино.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ В МИГ

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ В МИГ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.03.2016 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ЗА СВОБОДНО ПАШУВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ЗА СВОБОДНО ПАШУВАНЕ

ОБЯВА

От днес стартира прием на заявления за ползване и предоставяне на социалната услуга "Личен асистент".

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 000686 с.Хромица

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 000686 с.Хромица

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 013674 с.Бял извор

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 013674 с.Бял извор

П О К А Н А

Общински детски комплекс град Ардино Има удоволствието да Ви покани на концертна програма на Детски танцови състави в град Ардино на 29 февруари (понеделник) от 17 часа в салона на читалище „Родопска искра’.

ОСИГУРЕНА Е ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРИЕМНА ГРИЖА ЧРЕЗ ПРОЕКТА „ПРИЕМИ МЕ 2015“

Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Наредбата се приема от Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено на 18.12.2015 година, с Решение № 27, т.2 по Протокол № 3 от 18.12.2015 година.

Обявление за ПУП ПЗ на ПИ №013674 Бял Извор

Обявление за ПУП ПЗ на ПИ №013674 Бял Извор

Община Ардино продължава работата по предоставянето на социалната услуга

От началото на 2016 г. Община Ардино продължава работата по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" по нов проект "Приеми ме 2015 "

СЪОБЩЕНИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2016 г съгласно Заповед № ОX-2/05.01.2016 на МО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За приемане на заявления от кандидатите за медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата по ОВОС, в общинаска Администрация Ардино е постъпила подробна информация по приложение № 2 на Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за : „Добив на полиметални руди от проучвателна площ Млечино – находище Китница „от „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУП - ПЗ ИМОТ №000686 с.Хромица 001

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУП - ПЗ ИМОТ №000686 с.Хромица 001

ПОКАНА

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино Ресми Мехмед Мурад КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2016 година.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НОМЕРЕНИЕ ОТ ЕТ"АЛАДА-МОХАМЕД БАНАШЪК"

ПРОЕКТ " ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД "

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Ардино в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Ардино

Проект!НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Проект! НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА И СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО Вносител: кмет на община Ардино

П Р О Г Р А М А на проявите за честване на Коледните и Новогодишни празници /2015 година/

I.КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 1. Благотворителна Коледна инициатива на децата от Подготвителна група „Пчелички” с картички и сувенири. Орг.: ОДЗ „Слънце”, Ръководители: Николина Пенчева и Веска Стоянова Дата: Месец декември

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Ардино

Задание за Екологична оценка и график

Задание за изготвяне на екологична оценка по реда на Наредбата за ЕО ( Обн. - ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г) на Общ Устройствен План (ОУП) на община Ардино и провеждане на консултации чл.19, ал.(3 ) с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които евентуално биха могли да бъдат засегнати при изпълнението на плана

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Ардино като възложител организира обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината – предварителен проект.

ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Приключи подбора на потребители и персонал за социалната услуга "Домашен помощник" по проект BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 215 от 13.11.2015 година

ОБЯВЛЕНИЕ 214

ОБЯВЛЕНИЕ 214 от 13.11.2015 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.11.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД

ПРОЕКТ-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Increase the energy effectiveness of the Hospital and High school "Vasil Levski" in Ardino

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ЦИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г. се обръщаме към Вас с молба за съдействие относно разпространението на информационните материали от разяснителната кампания на ЦИК чрез публикуване на интернет страниците на областните администрации и на общините.

Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино.

Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино.

О Б Я В А

В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино набира персонал за предоставяне на услугата, както следва:

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В БА

Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

СЪОБЩЕНИЕ

Започва прием на заявления за кандидат-потребители и за предоставяне на услугата Домашен помощник в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „ Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ЗАПОВЕД ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

Актуално
Предстоящи събития