A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОбявиИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015 Г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 23.09.2015 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от ОВОС

ОИЦ-КЪРДЖАЛИ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В АРДИНО

НА 14.09.2015 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10.00 Ч. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) – КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА ОТКРИТА ПРИЕМНА С МОБИЛЕН ЩАНД В ЗОНАТА НА ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА АРДИНО. ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г.

КОНКУРСИ "БУКЕТ" 2015-2016

КОНКУРСИ "БУКЕТ" 2015-2016

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Бял извор кв. 14 001

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Бял извор кв. 14 001

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Горичево

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА ОИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г

Покана до политическите партии за провеждане на консултации за състав на ОИК за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП - ПЗ НА ПИ 012639 С. ДЯДОВЦИ

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП - ПЗ НА ПИ 012639 С. ДЯДОВЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО

П О К А Н А

КИТНИЦА КАНИ НА СЪБОР-МЕВЛИД

На 18 юли (събота) в ардинското село Китница ще се проведе традиционният събор-мевлид. Той се организира с подкрепата на местното кметство и джамийското настоятелство, съобщи кметският наместник Сали Мюмюн.

СИНЧЕЦ КАНИ НА СЪБОР

На 18 юли (събота) в ардинското село Синчец ще се проведе селищен събор с богата музикална програма. Организира се с подкрепата на местното кметство и моралната подкрепа на жителите на селото.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани, жители и гости на община Ардино, на долупосоченият електронен адрес може да подавате сигнали, свързани с чистотата на населените места и с опазването на околната среда, както и да правите предложения за подобряване на състоянието на средата, в която живеем. eko.ardino@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.06.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Във връзка с чл.4.ал.2 от На редбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.-ДВ, бр.25 от 18.03.2003 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал(1) и (2) за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Коджадере, с цел: "линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - 2бр. мостове"

ДВАДЕСЕТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ПРЕМИНАХА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИССТРАЦИЯ

В изпълнение на планираните дейности по проект „Компетентният служител – гаранция за качествени услуги и удовлетворени потребители” финасиран от ОП „Административен капацитт” чрез Европейския социален фонд в периода от месец януари до месец май тази година 20 служители на общинската администрация преминаха специализирано обучение в четири различини курса, организирани и проведени от Института по публична администрация в град София.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино, със седалище гр. Ардино ул. „Бели брези” №31, тел.03651/41-57, факс:03651/4568, на основание чл. 90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал.5 и ал.6 от Закона за народната просвета и Заповед № 248/20.04.2015 год. на кмета на община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС За назначаване на директор на Целодневна детска градина „Брезичка”, Ардино, община Ардино при следните условия:

ОБЯВЛЕНИЕ №87

Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 239 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 000686, находящ се в землището на с.Хромица,

ОБЯВЛЕНИЕ №88

Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 240 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 012490, находящ се в землището на гр. Ардино, местността „Чаир”,

ОБЯВЛЕНИЕ №86

Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 238 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 021979, образуван от имот с кадастрален № 021608, находящ се в землището на село Падина, ЕКАТТЕ 55124, община Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ №80/07.04.2015 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №80/07.04.2015 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №81/07.04.2015 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №81/07.04.2015 Г.

СЪОБЩЕНИЕ за курсове по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІІІ, поземлен имот с кадастрален № 021003 от квартал 21 по ПУП на село Дядовци, стопански двор Дядовци, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 2 от 06.01.2005 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ V, поземлени имоти с кадастрални №№295 и 296 от квартал 31 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 07.05.1984 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За І етап по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. /ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изграждане на мост на река Коджадере, път към с. Хромица

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ХРОМИЦА - ЯБЪЛКОВЕЦ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ №РД-09-40/31.05.2015 Г.

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - КЪРДЖАЛИ

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията за резервисти през 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№35/17.02.2015 година.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

СЪГЛАСНО ПИСМО С ИЗХ. №08-5394/07.02.2015 Г. НА МИНИСТРАСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ДО 27.02.2015 Г.

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред:

Обучение на тема „Прилагане на ЛИДЕР през новият планов период 2014-2020 г.“

Обучение на тема „Прилагане на ЛИДЕР през новият планов период 2014-2020 г.“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ЮРИСТ” В УСЛУГАТА „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО С ИЗХ. № 08-5328/10.11.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ЮРИСТ” В УСЛУГАТА „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИАТОР” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО С ИЗХ. № 08-5328/10.11.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИАТОР” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ПСИХОЛОГ” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО: ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО С ИЗХ. № 08-5328/10.11.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ПСИХОЛОГ” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО: ДО 07.11.2014 Г. СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: гинеколог, педиатър, социални работници

ПОКАНИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: гинеколог, педиатър, социални работници

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

П О К А Н А ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МБАЛ

обсъждане на проект за поемане на дългосрочен дълг за финансово подпомагане и развитие на МБАЛ "Ардино" ЕООД

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ

Избор на комисия за изготвяне на предложения за именуване на улици съгласно ЗМСМА

ВАЖНО! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ПСИХОЛОГ” ДО 30.10.2014 Г.

Община Ардино кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция психолог) по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта:

Актуално
Предстоящи събития