A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОбявиОбществена поръчка с предмет: „Разработване на общински план за развитие на община Ардино за периода 2014-2020 г. и изготвяне на необходимите предварителни анализи и разработване на правила за мониторинг, във връзка с общински план 2014-2020 г. ”

Обществена поръчка с предмет: „Разработване на общински план за развитие на община Ардино за периода 2014-2020 г. и изготвяне на необходимите предварителни анализи и разработване на правила за мониторинг, във връзка с общински план 2014-2020 г. ”

Обучение на тема „Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекции“

Обучение на тема „Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекции“

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ

СНЦ „МИГ - АРДИНО” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.

ИНФОРМАЦИЯ

за 3.3 етап

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.1 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ".

П Р О Г Р А М А ЗА ЕСЕННИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ В АРДИНО, 2013 Г.

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В БА

Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности за войници в Българската армия .

Подкрепа и супервизия за приемните семейства в Ардино

Подкрепа и супервизия за приемните семейства в Ардино

МИГ-АРДИНО

ОБЯВА

МИГ-АРДИНО: Заповеди за прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

Заповеди за прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

МИГ-АРДИНО: ПОКАНИ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

ПОКАНИ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

О Б Я В А

Ще се създаде обект "Кравеферма за вързано отглеждане на 10 броя крави за мляко"

Списък на одобрените кандидати за участие в обучения по предприемачество

Списък на одобрените кандидати за участие в обучения по предприемачество

ПИСМО

Относно инвестиционно предложение за:" Водоснабдяване на група населени места от местността "Догру", землището на с. Търна, кметсво Долно Прахово, община Ардино"

ОБЯВЛЕНИЕ № 181

Отдел "Архитектура, благоустрояване и общинска собственост"

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ

За да съхраним и предпазим от пожар събраната селскостопанска продукция е необходимо:

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, В значима международна културна проява и в традиция се превърна ежегодното организиране и провеждане на земляческа среща – Вечер на Ардинци в община Ардино. Четвъртата земляческа среща на ардинци

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 147

Отдел "Архитектура, благоустрояване и общинска собственост"

ОБЯВА

ОБЯВА

ПГ "ХР. СМИРНЕНСКИ"-АРДИНО

За 2013/ 2014 учебна година ПГ “Христо Смирненски” – Ардино приема ученици: 1. След завършен VII клас с интензивно изучаване на Английски език - специалност „Оперативен счетоводител” 26 ученика 2. След завършен VIII клас специалност „Оперативен счетоводител” 26 ученика

ОБЩИНА АРДИНО НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“

Проект „Предприемачество без граници” се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС процедура BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1“ – фаза 2 от Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии в партнъорство с община Ардино, област Кърджали и високотехнологичния бизнес инкубатор Корк БИЦ, гр. Корк, Ирландия.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

МИГ-АРДИНО

ОБЯВА

МИГ-АРДИНО: ПОКАНИ С УДЪЛЖЕН СРОК НА ПРИЕМ

МИГ-АРДИНО

МИГ-АРДИНО:Заповеди за удължаване на срока на прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

МИГ-АРДИНО:Заповеди за удължаване на срока на прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

В А Ж Н О !!! ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЖИВЕЕЩИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ по горските мерки: 122, 223 и 226 от ПРСР (2007-2013)

Ако сте собственик на гори, то горските мерки от Програмата за развитие на селските райони са точно за Вас.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

О Б Я В А

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ! ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП, ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

ОБЯВЛЕНИЕ №92

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО

П О К А Н А

АРДИНО И НЕДЕЛИНО ЩЕ ПОДОБРЯТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТТА СИ ЧРЕЗ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

`Встъпителна конференция за представяне на проект „Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино” се проведе в заседателната зала на общината. Договорът № 12-11-16 /01.11.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ е по приоритетна ос: 1 „Добро управление”., подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, Продължителността на проекта е 18 месеца.

МИГ-АРДИНО

ОБЯВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.01.2013 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК-СЕЛАТА

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 - КЪРДЖАЛИЙСКИ ОБЩИНА: АРДИНО

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК-АРДИНО

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 - КЪРДЖАЛИЙСКИ ОБЩИНА: АРДИНО

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД АРДИНО И ОБЩИНА АРДИНО, На 20.12.2012 г. /четвъртък/ от 17.00 ч. в салона на читалище „Родопска искра” – град Ардино ще се състои публичен отчет за дейността на Кмета на общината през 2012 година. Най – учтиво Ви каним да присъствате за да зададете вашите въпроси и да направите вашите предложения. С уважение, Ръководството на общината

ПОКАНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ "И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

Туркян и Турсун Йеменджиеви са първото одобрено професионално приемно семейство в община Ардино по проект „И аз имам семейство” от Регионалната Комисия по приемна грижа – гр. Кърджали.

З А П О В Е Д № 620 гр.Ардино, 07.11.2012 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с рег. № 204-091-1948 от 02.11.2012 г. на Началника на Областно управление „Пожарна безопасност и спасяване на населението” – Кърджали и с цел създаване на съвместна организация за превенция на опасното и негативно въздействие на водите, Н А Р Е Ж Д А М:

З А П О В Е Д № 619 гр.Ардино, 06.11.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и писмо с рег. № 596 от 02.11.2012 г. на Началника на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението” – Ардино, с цел осигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите през есенно-зимния сезон 2012/2013 година на територията на община Ардино, Н А Р Е Ж Д А М:

ОБЯВА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО СМИРНЕСКИ”-АРДИНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО

П О К А Н А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.05.2012 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ В ГОРСКИ И ПОЛСКИ МАСИВИ ПРЕЗ ПРОЛЕТНОТО ЗАСУШАВАНЕ

- Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАП

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Актуално
Предстоящи събития