A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОбявиОБЯВА

ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

СЪОБЩЕНИЕ

П Р О Е К Т : „ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Проект

П Р О Е К Т : „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино”

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 652 куб.м.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №8 от 25.06.2018

О Б Я В Л Е Н И Е №7

О Б Я В Л Е Н И Е №7

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

Проект

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

О Б Я В А

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, набира кандидати за длъжността „Психолог” за предоставяне на услуги за следната дейност:

О Б Я В А

Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино, О Р Г А Н И З И Р А Риболовен фест „Дяволския мост – 2018 г.“

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №6 от 05.06.2018 г

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №5/28.05.2018 Г.

ОБЯВА

Обява за инвестиционно намарение за реализиране на обект

О Б Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Кърджали

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 438 куб.м.

СЪОБЩЕНИЕ

До притежателите на излезлите от употреба моторни превозни средства

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №4

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВРЕНИЕ №82

П О К А Н А

ПОКАНА-ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА АРДИНО И КЛУБЪТ ЗА СПОРТ С УЧЕНИЦИ „АЛАДА“ ОРГАНИЗИРАТ КРОСОВО БЯГАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ КРОСОВО БЯГАНЕ ОТ ДЯВОЛСКИЯ МОСТ ДО АРДИНО За класиралите се на първите три места и при мъжете и при жените са предвидени парични награди

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

П Р О Г Р А М А „Майски културни празници” в община Ардино /2018 г./

П Р О Г Р А М А „Майски културни празници” в община Ардино /2018 г./

О Б Я В А

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - С.СВЕТУЛКА, ОБЩ.АРДИНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №56 от 12.04.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №60 от 16.04.2018 год

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕНОПЕРАТОР ЕАД

ОБЯВА

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.018 МИГ Ардино – Джебел“„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 44/23.03.2018 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ за изменение на ПУП-ПЗ 2018 Любино

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ 48

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.03.2018 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 41/21.03.2018 год.

П О К А Н А

ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МБАЛ "АРДИНО" ЕООД

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЧЪСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018 Г

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №3 от 28.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №4 от 28.02.2018 г.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 26.02.2018 г.

НИМХ-БАН: Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие синоптичната обстановка в страната ще се усложни.

Заповед №97 от 16.02.2018 г.

Служител - Ардино за справки по чл.54, ал.1, т.2 от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА

Инвестиционно предложение за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино уведомява всички търговци , че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал. 1 т. 1 и т. 3 от „ Наредба та за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти ” са в размер на 256 куб.м.

П О К А Н А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията за обучение в курсове за начална военна подготовка през 2018 г Условията , изискванията и реда за кандидатстване ще намерите във офисите за военен отчет на общините и във ВО – Кърджали. Телефони : 0361/65318 и 0361/62979

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ

КАРТА НА ПРОГНОЗНИТЕ ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ

Актуално
Предстоящи събития