A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОбявиСЪОБЩЕНИЕ

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

СЪОБЩЕНИЕ

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

ПРОФ. ХЮСЕИН МЕВСИМ С ЧИТАТЕЛИ

ПРОФ. ХЮСЕИН МЕВСИМ С ЧИТАТЕЛИ На 15 Август 2017 г. /Вторник/, 10.45 ч. в Градската библиотека

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №173/09.08.2017 г.

О Б Я В А

О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 27.07.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 29.08.2017г.(вторник) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:

РУСАЛСКО КАНИ НА СЪБОР-МЕВЛИД В „ЯЙЛЯ”

На 30 юли в неделя в местността „Яйля” над ардинското село Русалско ще се проведе традиционният събор-мевлид.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.07.2017 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината

СТРОЕТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПОЛСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ М-СТ ГЮНЕЙ АРДИНО

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПОЛСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ М-СТ ГЮНЕЙ АРДИНО

ИСКАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗП БИРХАН БЕЙДЖАНОВ МЕХМЕДОВ

ИСКАНЕ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ИСКАНЕ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 123/28.06.2017 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЪРДЖАЛИ-РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.06.2017 г. /вторник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Обръщаме се към Вас с покана за участие в информационна срещаи съдействие за разпространението на информация и поканване на подходящи участници в предстоящата програма „Предприемачество: Възможностите на една ръка разстояние“.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №110/16.06.2017 г.

ЗАПОВЕД № 518

ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ В НЕОХРАНЯЕМИ ВОДНИ ПЛОЩИ

П Р О Е К Т : „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Ардино, община Ардино”

П Р О Е К Т : „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Ардино, община Ардино” Договор № РД04-66 от 30.05.2017 г.

ПРОЕКТ!!!ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ!!!Предложение за именуване на улици в новосформираните квартали на град Ардино

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 97/31.05.2017 год.

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява,

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 98/31.05.2017 год.

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява,

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР3 НА УПИ Х

Проект на правилник

Проект на правилник за реда и организацията на работа на общинска автогара Ардино

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ ОТ EVN

ПРЕСТРУКТИРИРАНЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ

П Л А Н ЗА ПРОЯВИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ /2017 Г./

П Л А Н за проявите, посветени на 24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост /2017 г./

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Срокът за подаване на Заявления за участие в спортния маратон „Дяволския мост – Ардино“ се удължава до 11.05.2017 година.

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.*

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИ ТАКСИ- ТАКСА ДГ С МОТИВИ

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.

Проект за изменение в Наредбата за местни такси

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

ОБЯВА

В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C002 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино обявява прием на документи за предоставяне на услугата: Психолог/психотерапевт

ПРОЕКТО НАРЕДБА

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

ОБЯВА

ОТРЕЖДАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ДЕПОНИРЕНЕ НА НЕОПАСНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОКАНА

ПОКАНА: По случай Международния ден на предизвикателството и Национален ден на спортиста Община Ардино, съвместно с LASERWAR Balkans и КСУ „Алада“, организират първият маратон „Дяволския мост – Ардино“ (дистанция 7 км).

ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АРДИНО 2014-2020 Г.

ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АРДИНО 2014-2020 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

ПОКАНА-ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Заповед № 245

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА СВОБОДНОТО ПАШУВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №63

ОБЯВЛЕНИЕ №63

ОБЯВЛЕНИЕ №62

ОБЯВЛЕНИЕ №62

ОБЯВЛЕНИЕ №61

ОБЯВЛЕНИЕ №61

ОБЯВЛЕНИЕ № 60

ОБЯВЛЕНИЕ № 60

Проект за изменение в Наредбата за местни такси с мотиви

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №49/09.03.2017 Г.

ОТДЕЛ" АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

Актуално
Предстоящи събития