A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Достъп до обществена информация
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление за достъп до обществена информация – Приложение №1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Ардино.

Заявлението трябва да съдържа:
· Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, адрес, телефон за връзка, e-mail;
· Описание на исканата информация;
· Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
· Преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
· Копия на хартиен носител (разпечатка, ксерокопие);
· Устна справка;
· Копия на материален носител;
· Копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или публикуват данните.
Заявлението може да бъде подадено по пощата, по e-mail: ardino@abv.bg или внесено лично в деловодството на Общинска администрация – Ардино – ст.№2, ет.І, на адрес: гр. Ардино, ул.„Бели брези” №31.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.
Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен във Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Ардино.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени със Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

Разходите се заплащат по сметка на Общинска администрация - Ардино:
IBAN BG91DEMI92408400055554, код за вид плащане: 448007,  BIC код DEMIBGSF, получател: Община Ардино.

1. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Ардино в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация [акт. 08.06.2022 г.]
2. Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1
3. Констативен протокол - Приложение №2
4. Заповед ЗДОИ
5. Отчети за дейността по ЗДОИ по години
6. Регистър на решенията по ЗДОИ

 

Администрация
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/