A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Секретар на Община Ардино



Мехмед Ахмедов Алиев
ВрИД Секретар на Община Ардино

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА АРДИНО
/извадка от Устройствен правилник на Общинска администрация – Ардино/

Чл.32. (1) Секретарят на общината се назначава безсрочно от кмета на общината.
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
(3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл.33.(1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
(2) Секретарят на общината:
1. организира дейността на общинската администрация;
2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
8. подготвя и организира местните референдуми;
9. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
10. организира атестирането на служителите в общинската администрация.
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
12. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
13. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;
14. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
15. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.

 

Администрация
Предстоящи събития