A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Постоянни комисииПостоянни комисии към Общински съвет - Ардино

І.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Председател: Кадир Юсеин Аптикадир
Зам.председател: Зюлфие Ниязиева Ибрямова
Членове:    1.Фатме Нури Махмуд
                   2.Альон Насков Хаджиев
                   3.Рукие Фикретова Солак
                   4.Веселин Янков Чаушев
                   5.Красимир Раданов Кичуков

ІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Председател: Мюмюн Рахим Джила
Зам.председател: Адам Драганов Персенски
Членове:    1.Рукие Фикретова Солак
                   2.Бахтияр Фахриев Ходжов
                   3.Мюмине Байрам Ахмед
                   4.Зюлфие Ниязиева Ибрямова
                   5.Веселин Янков Чаушев

ІІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Председател: Бахтияр Фахриев Ходжов
Зам.председател: Айнур Ючер Юсеин
Членове:    1.Азис Халибрям Мурад
                   2.Мюмюн Наджи Бекир
                   3.Юксел Сабри Исмаил
                   4.Метин Мустафов Мюмюнов
                   5.Фиданка Стефанова Кисьова

ІV.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ
Председател: Азис Халибрям Мурад
Зам.председател: Алпер Сами Абдурахман
Членове:    1.Рамадан Хюсеин Фейзула
                   2.Альон Насков Хаджиев
                   3.Кадир Юсеин Аптикадир
                   4.Красимир Раданов Кичуков
                   5.Съби Милчев Узунов

V.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ
Председател: Алпер Сами Абдурахман
Зам.председател: Сабри Мюмюналиев Емрулов
Членове:    1.Сунай Фахрединов Салиев
                   2.Нурай Ерол Зюлкер
                   3.Шахин Мехмедов Байрамов
                   4.Фахри Мехмед Кафали
                   5.Адам Драганов Персенски

VІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА, ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ НА РЕШЕНИЕТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Председател: Бюлбюл Рамадан Юмер
Зам.председател: Шинка Асенова Аврамова
Членове:    1.Мюмине Байрам Ахмед
                   2.Фатме Нури Махмуд
                   3. Нурай Ерол Зюлкер
                   4.Стефан Асенов Терзиев
                   5.Съби Милчев Узунов

VІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател: Метин Мустафов Мюмюнов
Зам.председател: Альон Насков Хаджиев
Членове:    1.Юксел Сабри Исмаил
                   2.Бюлбюл Рамадан Юмер
                   3.Фиданка Стефанова Кисьова

VІІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Председател: Шахин Мехмедов Байрамов
Зам.председател: Сунай Фахрединов Салиев
Членове:    1.Мюмюн Наджи Бекир
                   2.Сабри Мюмюналиев Емрулов
                   3.Рамадан Хюсеин Фейзула
                   4.Шинка Асенова Аврамова
                   5.Фахри Мехмед Кафали

ІХ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Председател: Фатме Нури Махмуд
Зам.председател: Бахтияр Фахриев Ходжов
Членове:    1. Стефан Асенов Терзиев
                   2.Рамадан Хюсеин Фейзула
                   3.Съби Милчев Узунов

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/