A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Постоянни комисииПостоянни комисии към Общински съвет - Ардино

І.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Председател: Кадир Юсеин Аптикадир
Зам.председател: Зюлфие Ниязиева Ибрямова
Членове:    1.Ахмед Мюмюн Мюдюр
                   2.Нилгюн Мехмедова Алиева
                   3.Фиданка Стефанова Кисьова

ІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Председател: Нилгюн Мехмедова Алиева
Зам.председател: Адам Драганов Персенски
Членове:    1.Ахмед Мюмюн Мюдюр
                   2.Альон Насков Хаджиев
                   3.Шинка Асенова Аврамова
                   4.Зюлфие Ниязиева Ибрямова
                   5.Денис Мюрен Сали

ІІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Председател: Бахтияр Фахриев Ходжов
Зам.председател: Денис Мюрен Сали
Членове:    1.Азис Халибрям Мурад
                   2.Гюлдане Гюлистан Хаджиалиева
                   3.Юксел Сабри Исмаил
                   4.Метин Мустафов Мюмюнов
                   5.Фиданка Стефанова Кисьова

ІV.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ
Председател: Азис Халибрям Мурад
Зам.председател: Алпер Сами Абдурахман
Членове:    1.Фахретин Бекир Халил
                   2. Кадир Юсеин Аптикадир
                   3.Съби Милчев Узунов

V.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ
Председател: Ресми Мехмед Мурад
Зам.председател: Сабри Мюмюналиев Емрулов
Членове:    1.Сунай Фахрединов Салиев
                   2. Алпер Сами Абдурахман
                   3.Шахин Мехмедов Байрамов
                   4.Фатме Нури Махмуд
                   5.Адам Драганов Персенски

VІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА, ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ НА РЕШЕНИЕТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Председател: Шинка Асенова Аврамова
Зам.председател: Бюлбюл Рамадан Юмер
Членове:    1.Мюмине Байрам Ахмед
                   2.Хълми Фикрет Али
                   3.Ресми Мехмед Мурад
                   4.Азис Тахиром Моллов
                   5.Съби Милчев Узунов

VІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател: Метин Мустафов Мюмюнов
Зам.председател: Бюлбюл Рамадан Юмер
Членове:    1.Юксел Сабри Исмаил
                   2.Хълми Фикрет Али
                   3.Десислава Валентинова Богданова

VІІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Председател: Шахин Мехмедов Байрамов
Зам.председател: Сунай Фахрединов Салиев
Членове:    1.Гюлдане Гюлистан Хаджиалиева
                   2.Сабри Мюмюналиев Емрулов
                   3.Фахретин Бекир Халил
                   4.Мюмине Байрам Ахмед
                   5.Десислава Валентинова Богданова

ІХ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Председател: Фатме Нури Махмуд
Зам.председател: Бахтияр Фахриев Ходжов
Членове:    1. Азис Тахиров Моллов
                   2.Альон Насков Хаджиев
                   3.Съби Милчев Узунов

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/