A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Функции 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/ извадка от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Ардино /

Чл. 2. (1) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

(2) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на следните дейности:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

(3) Общинският съвет изпълнява и други дейности, определни със закон.

Чл. 3. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

(2) В изпълнение на своите функции О бщинският съвет приема правилници, наредби, инструкции и решения.

Чл. 4. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:

а) законност;

б) самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;

в) гарантиране и закрила интересите на жителите на община та ;

г) публичност.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
/ извадка от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Ардино /

Чл.61. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетва и се прекратяват с изтичане срока на пълномощията на Общинския съвет.

Чл.62. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно с решение на съвета при настъпване на условията по чл. 30 ал.4 от ЗМСМА.

Чл.63.(1) При настъпване на някои от условията на чл.30 ал.4 т.4 от ЗМСМА, председателят обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на първото заседание след настъпването на условията по чл. 30 ал.4 т.4.

Чл. 64. Общинския съветник има право:

1.Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на Общинския съвет;

2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет и разглеждането на въпроси от компетенциите на съвета и да внася проекти за решения;

3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. Да отправя питания към кмета;

5. Да получи възнаграждение за участието си в заседания на Общинския съвет в размер на дневната надница от от основното месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет и при заседания в комисия като член – 50%, зам. председател – 60%, председател – 70% от дневната надница от основното месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет;

6. Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета се изплащат от Общинския съвет. Командировъчните се подписват от председателя на Общинския съвет.

Чл. 65. Общинския съветник се приема с предимство от кмета на Общината, неговите заместници, началниците на управления и служби.

Чл. 66. (1) Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

(2) Ако Общински съветник не участва в три поредни заседания на Общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя, Общинския съвет приема решение за прекратяване на неговите пълномощия.

Чл. 67. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

(2) Общинският съветник няма право да участва в ръководствата на търговски дружества с общинско участие като директор или управител, заместник-директор, заместник-управител или като контрольор, член на управител, надзорен или контролен съвет, на директорите.

Чл.68. (1) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право:

1. да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината;

2. да има достъп до ръководните длъжностни лица в общината, който при необходимост се гарантира чрез график;

3. да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване дейността си на съветник;

4. да получава необходимата за неговата дейност информация съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА.

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/