A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Административни услугиСписък на административните услуги,
предоставяни от Oбщинска администрация Ардино

Адрес на звено за административно обслужване - град Ардино, ул. "Бели брези", №31
Телефон на звено за административно обслужване - 4238, в.40
Адрес на електронна поща на звено за административно обслужване - ardino@abv.bg
Работно време на звено за административно обслужване - 08:00 – 12.00 и 13.00 - 7:00

№ по ред

Административна услуга

1

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост,   или за възстановен общински имот

2

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

3

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

4

1991 Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

5

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

6

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

7

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

8

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече регистриран настоящ адрес

9

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

10

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -  оригинал

11

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

12

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

13

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

14

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

15

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

16

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

17

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

18

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

19

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

20

2016 Издаване на удостоверение за наследници

21

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

22

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

23

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

24

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

25

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

26

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

27

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

28

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

29

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

30

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

31

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

32

2033 Възстановяване или промяна на име

33

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

34

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 

35

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

36

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

37

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

38

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

39

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

40

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

41

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

42

2047 Категоризация на места за настаняване

43

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

44

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

45

2053 Припознаване на дете

46

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

47

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

48

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

49

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

50

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

51

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

52

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

53

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

54

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

55

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

56

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване  с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация 

57

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

58

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

59

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

60

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

61

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

62

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

63

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

64

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

65

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

66

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

67

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

68

2083 Издаване на виза за проектиране

69

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

70

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

71

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

72

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

73

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

74

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

75

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

76

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

77

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

78

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

79

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

80

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

81

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

82

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

83

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

84

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

85

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

86

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

87

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми 

88

2112 Издаване на разрешение за строеж

89

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

90

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 

91

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

92

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

93

2117 Одобряване на подробен устройствен план

94

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

95

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

96

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

97

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

98

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

99

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

100

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

101

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

102

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

103

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

104

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

105

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

106

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

107

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

108

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

109

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

110

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

111

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

112

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

113

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

114

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

115

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

116

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

Услуги
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/