A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявленияОбявление № 670

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с площ 346.00 кв.м. /

Обявления № 431, 432 и 433

Обявления № 431, 432 и 433

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на УПИ (парцел) І (едно) с кадастрален № 37 (тридесет и седем) от квартал 8 (осем) по действащия регулационен план на село Млечино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1988 год.

Обявление

Обявление №17 - Разрешение за строеж

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщение за публично обяваване

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/