A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022430 от  23.08.2022 год.

 

     Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план)ПРЗ (план за регулация и застрояване) на УПИ (парцел) І (едно) с кадастрален № 37 (тридесет и седем) от квартал 8 (осем) по действащия регулационен план на село Млечино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1988 год.

     С проекта се предвижда обособяване на шест нови урегулирани поземлени имоти от УПИ І и обслужваща улица, както следва:

 

  • Нова вътрешно обслужваща улица;
  • УПИ (парцел)  ХІV (четиринадесет) от квартал 8 (осем) с площ 360.00 (триста и шестдесет) квадратни метра, с предназначение (за жилищно застрояване с малка височина).  
  • УПИ (парцел)  ХV (петнадесет) от квартал 8 (осем) с площ 351.00 (триста петдесет и един) квадратни метра, с предназначение (за жилищно застрояване с малка височина). 
  • УПИ (парцел)  ХVІ (шестнадесет) от квартал 8 (осем) с площ 324.00 (триста двадесет и четири) квадратни метра, с предназначение (за жилищно застрояване с малка височина). 
  • УПИ (парцел)  ХVІІ (седемнадесет) от квартал 8 (осем) с площ 1396.00 (хиляда триста деветдесет и шест) квадратни метра, с предназначение (за обществено обслужване и жилищно застрояване с малка височина). 
  • УПИ (парцел)  ХVІІІ (осемнадесет) от квартал 8 (осем) с площ 921.00 (деветстотин двадесет и един) квадратни метра, с предназначение (за обществено обслужване и жилищно застрояване с малка височина). 
  • УПИ (парцел)  ХІХ (деветнадесет) от квартал 8 (осем) с площ 2510.00 (две хиляди петстотин и десет) квадратни метра, с предназначение (за обществено обслужване с малка височина) . 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до Община Ардино в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването.

Проекта е изложен в отдел “АБОбС”, община Ардино.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Изменение на ПУП


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/