A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПроцедури и публични покани, открити преди 18.09.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА БРИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА БРИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по Договор за авторски надзор от 22.08.2013 г. с предмет упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по Договор № 2 от 13.11.2015 г. с предмет консултантски услуги по управление и мониторинг на проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по Договор за упражняване на строителен надзор от 05.08.2013 г. с предмет упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
по договор от 24.07.2014 г. между Община Ардино и „ЕМСИ-Г” ЕООД

Предмет на договора: Доставка на строителни материали за нуждите община Ардино за следните обособени позиции: 1. Позиция №1 – Доставка на керамични материали и изделия 2. Позиция №2 – Доставка на неорганични и хидравлични свързващи вещества 3. Позиция №3 – Доставка на циментови изделия 4. Позиция №5 – Доставка на бои, лакове, мрежи, ламарина и други 5. Позиция №6 – Доставка на електрически материали 6. Позиция №7 – Доставка на дървен материал

Информация за изпълнен договор за доставка на донбаски от 29.07.2014 г.

Информация за изпълнен договор за доставка на донбаски от 29.07.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

По договор от 29.07.2014 г. между Община Ардино и „Биотерм” ООД Предмет на договора: Доставка на донбаски въглища за нуждите на община Ардино.

П Р О Т О К О Л И от дейността на комисия, назначена със Заповед №733/31.08.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

от дейността на комисия, назначена със Заповед №733/31.0 8.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на сeло Падина, община Ардино, област Кърджали”, открита с Решение №621 /2 9. 07 .201 5 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0026.

П Р О Т О К О ЛИ от дейността на комисия, назначена със Заповед №625/30.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

от дейността на комисия, назначена със Заповед №625/30.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна водопроводна мрежа на село Падина, община Ардино, област Кърджали” , открита с Решение №463/25.06.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0017

ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ №3, 4, 5, 6 , 7, и 8

Договори за доставка на строителни материали

Информация за изпълнен договор за възлагане на строителство №50/16.06.2015 г.

Информация за изпълнен договор за възлагане на строителство №50/16.06.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 50 от 16.06.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на резервоар за питейна вода в кв. «Орлово», гр.Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 50 от 16.06.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на резервоар за питейна вода в кв. «Орлово», гр.Ардино»

Информация за изпълнен договор с предмет: Доставка на газьол за отопление

Информация за изпълнен договор с предмет: Доставка на газьол за отопление

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ-СМР-Башево и Догру, СМР-легнали полицаи, СМР-Преспа, СМР-Странджа и СМР-Чинар.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 9 от 20.03.2015 г. с предмет СМР на обект «Реконструкция и рехабилитация на общинска пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 9 от 20.03.2015 г. с предмет СМР на обект «Реконструкция и рехабилитация на общинска пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» за извършени плащания по Договор № 9 от 20.03.2015 г. с предмет СМР на обект «Реконструкция и рехабилитация на общинска пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»

Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №40, 42 и 43 от 19.05.2015 г. и №7 от 16.02.2015 г.

Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство

Информация за изпълнен договорза възлагане на строителство с №9 от 20.03.2015 г.

Информация за изпълнен договорза възлагане на строителство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

По договор от 25.07.2014 г. между Община Ардино и „Олимпик Ойл” ЕООД Предмет на договора: Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Ардино.

Информация за изпълнен договор за доставка на газьол за отопление с дата 22.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор за доставка на газьол за отопление с дата 22.12.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 34 от 01.10.2014 г. с предмет СМР на обект «Водоснабдяване на група населени места от местността «Догру», землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино – клон с.Горно Прахово и с.Башево»

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 34 от 01.10.2014 г. с предмет СМР на обект «Водоснабдяване на група населени места от местността «Догру», землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино – клон с.Горно Прахово и с.Башево»

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 57 от 04.12.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на стени на ул. «Странджа», гр.Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 57 от 04.12.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на стени на ул. «Странджа», гр.Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ

Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 37, 39 от 19.05.2015 г.

Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 37, 39 от 19.05.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори

ИНФОРМАЦИЯ

Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №5/16.02.2015 г. ; №41, 32,31,36, 35, 30, 26, 15, 14, 13, 11, 21, 20, 19,12 от 19.05.2015 г.

Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №5/16.02.2015 г.

Договори за доставка на строителни материали №1 и №2

Договори за доставка на строителни материали №1 и №2

Информация за изпълнен договор с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ябълковец- мах. Малка ябълка»

Информация за изпълнен договор с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ябълковец- мах. Малка ябълка», «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Боровица – Голобрад» и «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ардино – Дядовци» по проект: «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»

Информация за изпълнен договор с предмет: „Авторски надзор при извършване на СМР по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»

Информация за изпълнен договор с предмет: „Авторски надзор при извършване на СМР по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор за авторски надзор

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор за авторски надзор

информация за изпълнението на договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”

информация за изпълнението на договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино”

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино”

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино”

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори

Информация за изпълнението на договор с предмет: Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша , общ. Ардино

Информация за изпълнението на договор с предмет: Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша , общ. Ардино

П Р О Т О К О Л И

а дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0027 и Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”

Иннформация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”

Информация за изпълнен договор с предмет: „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи"

Информация за изпълнен договор с предмет: „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи"

Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”.

Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”.

„Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”

Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино

Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори

Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”

Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, общ. Ардино

Информация за изпълнен договор с предмет: Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино

Информация за изпълнен договор с предмет: Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино

Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино

Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино

Информация за изпълнен договор „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”

Информация за изпълнен договор „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”

П Р О Т О К О Л № 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0027

П Р О Т О К О Л за дейността на комисия, назначена със Заповед № 617/29.07.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

За дейността на комисия, назначена със Заповед № 617/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "40-те апартамента", с административен адрес гр. Ардино, ул. ”Бели брези” №41, вх. А и вх. Б”, открита с Решение №464 /2 5. 0 6.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0018 и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка.

П Р О Т О К О Л за дейността на комисия, назначена със Заповед № 61 8/29.07.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

За дейността на комисия, назначена със Заповед № 61 8/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх.В”, открита с Решение №46 5/2 5. 0 6.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -001 9 и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/