A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Т О К О Л И от дейността на комисия, назначена със Заповед №733/31.08.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчкаот дейността на комисия, назначена със Заповед №733/31.0 8.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на сeло Падина, община Ардино, област Кърджали”, открита с Решение №621 /2 9. 07 .201 5 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0026.

Решение №39/19.01.2016 г. за прекратяване на о ткрита процедура с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на сeло Падина, община Ардино, област Кърджали”


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРОТОКОЛ
Р Е Ш Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/