A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОбявиОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и дои. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „Изграждане гробищен парк , включване на допълнителни площи: ПИ №№ 00607.11.38, 00607.11.39 , 00607.11.40 и 00607.11.981.

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности, търговия...

ОБЯВА

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2021 година.

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АРДИНО

Обявление 23 и Сица на ПИ 304 с.Бял извор

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Обявление №26

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Обявява търг с явно наддаване

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98, ал.1, чл.99, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино във връзка с чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.21 от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпъл-нение Решение №86 от 28.05.2020 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед №18 от 13.01.2021 година на кмета на общината Обявява търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ И ПУП - ПР Ардино кв.13 и кв.14

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Съобщение ПУП ПРЗ Ардино - Къпина

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

СПРАВКА по чл.71 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет - Ардино е уведомила всички заинтересовани страни, че е открила производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране...

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.12.2020 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

Обявление №551

Обявленение и Скица Стар Читак

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.12.2020 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че се отпуска месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14 – годишна възраст. Процедурата за получаване на помощта е подробно разяснена в приложените писма от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001- „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Уведомление

Във връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването на здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна дейност от страна на физически, юридически и собственици на недвижими имоти, през есенно-зимния сезон 2020/2021 г., са длъжни да изпълнят следното:

Уведомление

Проект на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.11.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          Община Ардино, област Кърджали се включва в инициативата на Сдружение „България без тютюнев дим“ в Национална кампания под наслов „Да спечелим заедно – един ден без цигари!“, посветена на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември 2020 година.

ОБЯВЛЕНИЕ №484

Обявление № 484: Отдел “ Архитектура, благоустрояване и общинска собственост”

Краткосрочна програма

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за периода 2020 - 2023 г.

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 81 на Общински съвет-Ардино от 28.05.2020 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

Решение № СМ-05-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа, С уведомление от 23.09.2020 г. се обърнахме към жителите на Община Ардино, че на 24.10.2020 г. от 10.00 часа в салона на Читалище „Родопска искра“, гр. Ардино на основание чл.69, ал.1, т.4 от Административно-процесуалния кодекс ще се проведе обсъждане на план-сметката за 2021 година

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 446

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.10.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие е в процес на изготвяне, обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Ардино уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци...

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 21.09.2020 г. /понеделник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино

Обявление

Обявление и скица - Хромица: №353

Обявление

Обявление № 350

Обявление

Обявление № 347

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 „Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 08.09.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Важно съобщение : Заявление - декларация за освобождaвaне от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 28 и, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

Съобщение и обявление

Съобщение и обявление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия (МСП), които са особено засегнати от кризата,

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №303

ОБЯВЛЕНИЕ №306

ОБЯВЛЕНИЕ №306

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщение относно изработен проект за ИЗМЕНЕНИЕ на ОУПО АРДИНО ЗА ПИ №№ 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40 по КККР на гр. Ардино , ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци и ПИ № 48756.2.961 по КККР на с. Млечино

Обявление №14

Разрешение за строеж от 03.08.2020 г.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № СМ-02-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

ОБЯВЛЕНИЕ №279

ОБЯВЛЕНИЕ №279

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В дните 21 и 23 юли Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”.

Актуално
Предстоящи събития