A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОбявиОбявление

№ 182 от 18.05.2021 год.

Обява

Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино,

ОБЯВА

„ ЗАБАВНО ЛЯТО “ За поредна година ЦПЛР-ОДК подготвя пъстра лятна програма за малките жители на града.

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 21, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие публикуваме План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г. и Решение № 213 от 22.04.2021 г. на Общински съвет – Ардино за приемането му.

Обявление №176

Обявление №176 от 23.04.2021

Енергийна ефективност

Отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2020г.

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Съобщение

Община Ардино, област Кърджали, съвместно с Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино всяка събота и неделя, считано от 24.04.2021 г. ще предоставя велосипеди за ползване на КТК „Белите брези“.

Класиране - санитар

В изпълнение на проект BG05M9OP001- 6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, със Заповед на кмета на община Ардино,

Съобщение

Съобщение по Приложение №2-00607.13.186

Обявление и скица проект с Боровица

Обявление и скица проект с Боровица

Обяви

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление №96

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Съобщение

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че във връзка е Националния план за ваксиниране срещу COVID -19 Ви информираме, че имунизационния пункт за територията на община Ардино е следния:

Покана за консултации

Покана за консултации до политическите партии, представени в 44-то народно събрание на Република българия и партиите и коалициите, които имат представители в европейския парламент.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови “ в ПИ 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Ардино

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

Обявление 87

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление-общински съвет Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 17.02.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за допълнение

Проект за допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, приета с решение № 441 на Общински съвет от 17.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г. е ОТЛОЖЕНО и ще се проведе в периода от 7 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г.

Обявление №66

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ И СКИЦА за с.Латинка

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

ПОКАНА

за провеждане на обществено обсъждане и фокус група с представители на община Ардино в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Ардино за периода 2021-2027 г.

Обявлени

Обявление и Скица Проект с. Гарване

Покана за участие

Покана за участие

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и дои. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „Изграждане гробищен парк , включване на допълнителни площи: ПИ №№ 00607.11.38, 00607.11.39 , 00607.11.40 и 00607.11.981.

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности, търговия...

ОБЯВА

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2021 година.

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АРДИНО

Обявление 23 и Сица на ПИ 304 с.Бял извор

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Обявление №26

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Обявява търг с явно наддаване

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98, ал.1, чл.99, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино във връзка с чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.21 от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпъл-нение Решение №86 от 28.05.2020 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед №18 от 13.01.2021 година на кмета на общината Обявява търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ И ПУП - ПР Ардино кв.13 и кв.14

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Съобщение ПУП ПРЗ Ардино - Къпина

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

СПРАВКА по чл.71 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет - Ардино е уведомила всички заинтересовани страни, че е открила производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране...

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.12.2020 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

Обявление №551

Обявленение и Скица Стар Читак

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.12.2020 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че се отпуска месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14 – годишна възраст. Процедурата за получаване на помощта е подробно разяснена в приложените писма от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001- „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Уведомление

Във връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването на здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна дейност от страна на физически, юридически и собственици на недвижими имоти, през есенно-зимния сезон 2020/2021 г., са длъжни да изпълнят следното:

Уведомление

Проект на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.11.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          Община Ардино, област Кърджали се включва в инициативата на Сдружение „България без тютюнев дим“ в Национална кампания под наслов „Да спечелим заедно – един ден без цигари!“, посветена на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември 2020 година.

ОБЯВЛЕНИЕ №484

Обявление № 484: Отдел “ Архитектура, благоустрояване и общинска собственост”

Краткосрочна програма

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за периода 2020 - 2023 г.

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 81 на Общински съвет-Ардино от 28.05.2020 г.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/