A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОбявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Уведомления

Уведомления

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Обява

На основание чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общинския съвет гр.Ардино – Сезгин Байрам О  Р Г А Н И З И Р А                                                                                           Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на  бюджета на община Ардино за 2020 година. Публичното обсъждане ще се проведе на 02.07.2021г. от 14 00 часа в залата на читалище „Родопска искра“ гр.Ардино.

Обявление

Обявления №219 и № 222 от 22.06.2021 година

Обявление

Обявление №216 от 22.06.2021 година

Обявление и скица проект за делба на ПИ 300 с. Горно Прахово

Обявление и скица проект за делба на ПИ 300 с. Горно Прахово

Спектакълът на кърджалийския театър „Аршин мал алан” ще бъде представен в Ардино

На 21 юни от 18 часа в салона на читалище „Родопска искра“ в Ардино ще бъде представен спектакълът „Аршин мал алан” от азербайджанския композитор Узеир Хаджибейли.

Обява

от Севги Сюлейманов Есадов, с постоянен адрес: с. Горно Прахово, мах. „Шума“, №3, община Ардино, област Кърджали

Обявление

№ 182 от 18.05.2021 год.

Обява

Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино,

ОБЯВА

„ ЗАБАВНО ЛЯТО “ За поредна година ЦПЛР-ОДК подготвя пъстра лятна програма за малките жители на града.

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 21, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие публикуваме План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г. и Решение № 213 от 22.04.2021 г. на Общински съвет – Ардино за приемането му.

Обявление №176

Обявление №176 от 23.04.2021

Енергийна ефективност

Отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2020г.

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Съобщение

Община Ардино, област Кърджали, съвместно с Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино всяка събота и неделя, считано от 24.04.2021 г. ще предоставя велосипеди за ползване на КТК „Белите брези“.

Класиране - санитар

В изпълнение на проект BG05M9OP001- 6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, със Заповед на кмета на община Ардино,

Съобщение

Съобщение по Приложение №2-00607.13.186

Обявление и скица проект с Боровица

Обявление и скица проект с Боровица

Обяви

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление №96

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Съобщение

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че във връзка е Националния план за ваксиниране срещу COVID -19 Ви информираме, че имунизационния пункт за територията на община Ардино е следния:

Покана за консултации

Покана за консултации до политическите партии, представени в 44-то народно събрание на Република българия и партиите и коалициите, които имат представители в европейския парламент.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови “ в ПИ 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Ардино

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

Обявление 87

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление-общински съвет Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 17.02.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за допълнение

Проект за допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, приета с решение № 441 на Общински съвет от 17.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г. е ОТЛОЖЕНО и ще се проведе в периода от 7 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г.

Обявление №66

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ И СКИЦА за с.Латинка

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

ПОКАНА

за провеждане на обществено обсъждане и фокус група с представители на община Ардино в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Ардино за периода 2021-2027 г.

Обявлени

Обявление и Скица Проект с. Гарване

Покана за участие

Покана за участие

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и дои. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „Изграждане гробищен парк , включване на допълнителни площи: ПИ №№ 00607.11.38, 00607.11.39 , 00607.11.40 и 00607.11.981.

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности, търговия...

ОБЯВА

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2021 година.

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АРДИНО

Обявление 23 и Сица на ПИ 304 с.Бял извор

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Обявление №26

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Обявява търг с явно наддаване

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98, ал.1, чл.99, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино във връзка с чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.21 от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпъл-нение Решение №86 от 28.05.2020 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед №18 от 13.01.2021 година на кмета на общината Обявява търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ И ПУП - ПР Ардино кв.13 и кв.14

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино ПУП

Съобщение ПУП ПРЗ Ардино - Къпина

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

СПРАВКА по чл.71 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет - Ардино е уведомила всички заинтересовани страни, че е открила производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране...

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.12.2020 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

Обявление №551

Обявленение и Скица Стар Читак

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.12.2020 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/