A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служителОбщина Ардино със седалище и адрес: 6750 гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31, на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 461 /19.06.2023 г. на Кмета на Община Ардино

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

      Конкурсът се обявява за длъжността Главен експерт в Отдел "Местни данъци и такси", Дирекция „Специализирана администрация“ на Община Ардино с място на работа в Община Ардино – 1 щатна бройка  

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците  по ЗМДТ, събиране на публични и други  общински вземания; Приема и обработва  декларации, заявления, молби и др. документи по ЗМДТ; Извършва проверки на декларираните от лицата данни; Издава удостоверения за данъчна оценка на недвижим имот, за декларирани данни, за наличие или липса на задължения, за платени данъци на МПС, за дължим данък върху наследство; Извършва проверки за възстановяване на надвнесени или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически и юридически лица; Извършва действия по установяване, обезпечаване и събиране на местни данъци и такси по реда на ДОПК; Изпраща покани за доброволно изпълнение на просрочени задължения;  Установява административни нарушения и издава АУАН; Предоставя информация на общински органи и външни институции; Изготвя навременна и вярна информация, касаеща отдела и представя същата на началника на отдела.     

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  - Минимална образователна степен: Висше/бакалавър/;

  - Област на висшето образование: Икономика;

  - Професионален опит: 2 години;

  - Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

   - компютърни умения - MS Office;

   - българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;

- Копие от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв).

- Автобиография (европейски формат);

  Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Община Ардино.

     Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

Минимален размер на основната заплата:

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 лв. до1800 лв.

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, подписани с електронен подпис, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението, на адрес: гр. Ардино, ул. Бели брези“ №31, Общинска администрация – Ардино,  „Човешки ресурси и деловодство“.

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: https://www.ardino.bg/?pid=4,op1, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: На електронната страница на Община Ардино:

   https://www.ardino.bg/?pid=4,op1 ;

   На портал за работа в държавна администрация:

   https://jobs.government.bg/PJobs/

   и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

Дирекция „Специализирана администрация“

Отдел "Местни данъци и такси"

 

Ниво на заетост

Пълен работен ден

 

Ход на конкурса

Начин за провеждане на конкурса:

     Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

      Интервю.

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Заявление - участие
Декларация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/