A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обяви„РИБОЛОВЕН ФЕСТ “ В МЕСТНОСТТА „ДЯВОЛСКИЯ МОСТ“ С РАЗНООБРАЗНА МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА

На 13 април 2014 г. / неделя / в местността „Дяволския мост“ на р. Арда ще се организира „РИБОЛОВЕН ФЕСТ “ с разнообразна музикално-фолклорна програма. Съгласно приетият статут ще се организира и съзтезание по улов на речна риба.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ " ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ДЕТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Кметът на община Ардино Ресми Мурад и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям ОБЯВЯВАТ общински литературен конкурс на тема „МОЯТ РОДЕН КРАЙ” Целта на конкурса е да бъдат открити нови дарования в областта на литературното творчество и да бъдат поощрени децата в техните творчески търсения.

ИСКАНЕ

за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда

Обявление за ПУП - ПРЗ имот № 160 кв.7 Ардино

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ " ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ относно предстоящите избори за членове на Европейския парламент

Във връзка с организацията на предстоящите през месец май избори за членове на Европейския парламент е установено наличие на лица с настоящ адрес в държави извън Европейския съюз и постоянен адрес на територията на Община Ардино.

ОБЯВА

ОБЯВА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ "НУР-ДЖАН" ЕООД

НАРЕДБА

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ " ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0044-С0001

BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0044-С0001 „Център за услуги в домашна среда в община Ардино” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

О Б Я В А

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП, ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ В ГР. АРДИНО, 2013 г.

ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ В ГР. АРДИНО, 2013 г.

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СМР

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

Обществена поръчка с предмет: „Разработване на общински план за развитие на община Ардино за периода 2014-2020 г. и изготвяне на необходимите предварителни анализи и разработване на правила за мониторинг, във връзка с общински план 2014-2020 г. ”

Обществена поръчка с предмет: „Разработване на общински план за развитие на община Ардино за периода 2014-2020 г. и изготвяне на необходимите предварителни анализи и разработване на правила за мониторинг, във връзка с общински план 2014-2020 г. ”

Обучение на тема „Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекции“

Обучение на тема „Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекции“

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ

СНЦ „МИГ - АРДИНО” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.

ИНФОРМАЦИЯ

за 3.3 етап

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.1 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ".

П Р О Г Р А М А ЗА ЕСЕННИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ В АРДИНО, 2013 Г.

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В БА

Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности за войници в Българската армия .

Подкрепа и супервизия за приемните семейства в Ардино

Подкрепа и супервизия за приемните семейства в Ардино

МИГ-АРДИНО

ОБЯВА

МИГ-АРДИНО: Заповеди за прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

Заповеди за прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

МИГ-АРДИНО: ПОКАНИ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

ПОКАНИ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

О Б Я В А

Ще се създаде обект "Кравеферма за вързано отглеждане на 10 броя крави за мляко"

Списък на одобрените кандидати за участие в обучения по предприемачество

Списък на одобрените кандидати за участие в обучения по предприемачество

ПИСМО

Относно инвестиционно предложение за:" Водоснабдяване на група населени места от местността "Догру", землището на с. Търна, кметсво Долно Прахово, община Ардино"

ОБЯВЛЕНИЕ № 181

Отдел "Архитектура, благоустрояване и общинска собственост"

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ

За да съхраним и предпазим от пожар събраната селскостопанска продукция е необходимо:

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, В значима международна културна проява и в традиция се превърна ежегодното организиране и провеждане на земляческа среща – Вечер на Ардинци в община Ардино. Четвъртата земляческа среща на ардинци

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 147

Отдел "Архитектура, благоустрояване и общинска собственост"

ОБЯВА

ОБЯВА

ПГ "ХР. СМИРНЕНСКИ"-АРДИНО

За 2013/ 2014 учебна година ПГ “Христо Смирненски” – Ардино приема ученици: 1. След завършен VII клас с интензивно изучаване на Английски език - специалност „Оперативен счетоводител” 26 ученика 2. След завършен VIII клас специалност „Оперативен счетоводител” 26 ученика

ОБЩИНА АРДИНО НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“

Проект „Предприемачество без граници” се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС процедура BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1“ – фаза 2 от Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии в партнъорство с община Ардино, област Кърджали и високотехнологичния бизнес инкубатор Корк БИЦ, гр. Корк, Ирландия.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

МИГ-АРДИНО

ОБЯВА

МИГ-АРДИНО: ПОКАНИ С УДЪЛЖЕН СРОК НА ПРИЕМ

МИГ-АРДИНО

МИГ-АРДИНО:Заповеди за удължаване на срока на прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

МИГ-АРДИНО:Заповеди за удължаване на срока на прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР

В А Ж Н О !!! ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЖИВЕЕЩИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ по горските мерки: 122, 223 и 226 от ПРСР (2007-2013)

Ако сте собственик на гори, то горските мерки от Програмата за развитие на селските райони са точно за Вас.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

О Б Я В А

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ! ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП, ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

ОБЯВЛЕНИЕ №92

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО

П О К А Н А

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/