A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиПРОЕКТО НАРЕДБА

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

ОБЯВА

ОТРЕЖДАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ДЕПОНИРЕНЕ НА НЕОПАСНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОКАНА

ПОКАНА: По случай Международния ден на предизвикателството и Национален ден на спортиста Община Ардино, съвместно с LASERWAR Balkans и КСУ „Алада“, организират първият маратон „Дяволския мост – Ардино“ (дистанция 7 км).

ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АРДИНО 2014-2020 Г.

ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АРДИНО 2014-2020 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

ПОКАНА-ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Заповед № 245

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА СВОБОДНОТО ПАШУВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №63

ОБЯВЛЕНИЕ №63

ОБЯВЛЕНИЕ №62

ОБЯВЛЕНИЕ №62

ОБЯВЛЕНИЕ №61

ОБЯВЛЕНИЕ №61

ОБЯВЛЕНИЕ № 60

ОБЯВЛЕНИЕ № 60

Проект за изменение в Наредбата за местни такси с мотиви

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №49/09.03.2017 Г.

ОТДЕЛ" АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЯВЛЕНИЕ

БАЗОВА СТАНЦИЯ " ТЕЛЕНОР "

MТЕЛ-ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

MТЕЛ-ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВАВАНЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОТСНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

ОБЯВЛЕНИЕ №31/17.02.2017 г.

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

СНЦ "МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ": Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: «Озеленител» код 622020, Специалност «Парково строителство и озеленяване» при изпълнение на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация"...

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА, Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2017 г съгласно Заповед № ОX-29/11.01.2017 на МО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.01.2017 г. /петък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ГРАЖДАНИ

ъв връзка с актуализирането на картотеката на нуждаещи се от жилище лица и семейства, на основание чл.14,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за Общинската собственост, уведомяваме всички заинтересовани, че в срок до 31.01.2017 г. следва да се явят в Общинска администрация гр. Ардино за попълване на декларация по чл.5,ал.1 и чл.7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за Общинската собственост.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 5 ДО 8 ЯНУАРИ 2017 Г.

В четвъртък от запад ще започнат валежи, на места в равнинната част от страната - отначало от дъжд, но с понижението на температурите в четвъртък през деня дъждът ще премине в сняг. В крайните южни и югоизточни райони, през целия ден преваляванията ще са все още от дъжд.

СЪОБЩЕНИЕ

Кметът на общината КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ на общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2017 година.

Изменение и допълнение на Наредба

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.

П Р О Г Р А М А на проявите за честване на Коледните и Новогодишни празници

П Р О Г Р А М А на проявите за честване на Коледните и Новогодишни празници /2016 година/

ОБЯВЛЕНИЕ №221 / 05.12.2016

ОБЯВЛЕНИЕ №221 / 05.12.2016

АСОЦИАЦИЯ “ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА”

Асоциация “Жени без остеопороза” – неправителствена пациентска организация съвместно с регионалните клонове „Информирани, здрави, работоспособни –ИЗРА“, провежда информационни беседи и профилактични скринингови кампании

Проект на изменения в наредбите за данъци и такси

Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за определяне местните данъци на територията на Община Ардино, приета с Решение № 23 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.
и
Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.

ОБЯВЛЕНИЕ №215/28.11.2016 г.

ОТДЕЛ " АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ "

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Ардино

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ №208/16.11.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ №208/16.11.2016г. относно ПУП - ПР на УПИ XVI-444 от квартал 30 с площ 550,00 кв.м. по ПУП на гр. Ардино

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с чл. 20 ал.1 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО) Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. и доп. (последно) ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г. Ви информираме, че община Ардино открива процедура за консултации по изготвения доклад за ЕО на предварителен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Ардино.

Проект! Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Ардино

Проект! Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Ардино

Проект!Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Ардино.

Проект!Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Ардино.

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне местните данъци на територията на Община Ардино

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне местните данъци на територията на Община Ардино, приета с Решение № 23 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение до: ВИЛИ ДИМИТРОВ ЧЕРНЕВ УЛ. „БОРОВЕЦ" №13 ГР. ХАСКОВО ОБЛ. ХАСКОВО

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2016 г съгласно Заповед № ОX-708/08.09.2016 на МО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

П Р О Г Р А М А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕСЕННИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ “АРДИНО-2016” /8, 9, 10 И 11 СЕПТЕМВРИ /

П Р О Г Р А М А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕСЕННИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ “АРДИНО-2016” /8, 9, 10 И 11 СЕПТЕМВРИ /

О Б Я В А

О Б Я В А

О Б Я В А

Община Ардино, област Кърджали, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0004-С01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино”, набира допълнително кандидати за предоставяне на следните услуги:

ЧУБРИКА КАНИ НА СЪБОР-МЕВЛИД

На 19 и 20 август (петък и събота) в ардинското село Чубрика ще се проведе събор-мевлид. Проявата се организира за шести пореден път след демократичните промени у нас.

П О К А Н А - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 10.08.2016 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

СНЦ "МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ": Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: „Организатор на туристическа агентска дейност", Код 812010, Специалност: „Селски туризъм" и работно облекло (за двете професии).

П О К А Н А

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕ ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" В ОБЩИНА АРДИНО

На 18.07.2016 г. се осъществи спешно настаняване на дете в дома на професионален приемен родител от Ардино по проект „Приеми ме 2015”.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ СЕЗГИН БАЙРЯМ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

ПРОЕКТ ”ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА „МБАЛ- АРДИНО” ЕООД И СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

ПРОЕКТ ”ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА „МБАЛ- АРДИНО” ЕООД И СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-РЕШЕНИЕ № 127 от 28.06.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-РЕШЕНИЕ № 127 от 28.06.2016 г.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/