A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ФУТБОЛЕН КЛУБI. Управителният съвет на Футболен клуб „Юнак“, гр. Ардино, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.09.2019 г/петък/ от 16,00 ч. в заседател¬ната зала на ОбС– гр. Ардино, при следния дневен ред:

1.Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2.Отчет на ръководството за изтеклия период и освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС и КС;

3.Избор на нов пред¬седател и членове на УС и КС;

4.Разни.

При липса на кворум на основание глава 16, член 39, алинея 5 от Устава на Футболен клуб „Юнак“ - гр. Ардино, събранието ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

гр.Ардино
22.08.2019 г.

Председател: Метин Мюмюнов‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/