A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.08.2019 г. /петък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз към 30.06.2019 година.
2.Даване на съгласие кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед за стойност на аванса в размер на 23 996.00 лв. по проект „Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”, договор № ВG05М9ОР001-2.020-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, Процедура ВG05М9ОР001-2.020 „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино – Джебел”.
3.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” в община Ардино, област Кърджали, във връзка с реализирането на проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа” договор № ВG05М9ОР001-2.040 – 019 – С01, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и взимане на решение за упълномощаване кмета на общината да издаде заповед за възлагане предоставянето на патронажни грижи по проекта чрез общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда”.
4.Актуализиране на Списъка на „средищни училища” на територията на община Ардино за учебната 2019/2020 година.
5.Включване в Списъка на средищните детски градини на територията на община Ардино за учебната 2019/2020 година.
6.Актуализиране на Списъка на „защитени училища” на територията на община Ардино за учебната 2019/2020 година.
7.Дофинансиране и утвърждаване на поднормативни паралелки, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН за учебната 2019/2020 година в община Ардино.
8.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на Община Ардино.
9.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост.
10.Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот, частна общинска собственост, находящ се в сградата на Общинска автогара – Ардино.
11.Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост.
12.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на община Ардино в частта му за поземлени имоти с идентификатори 00607.11.981, 00607.11.39 и 00607.11.40 по КККР на гр.Ардино, община Ардино. Разрешение за изработването на проект по ПУП – ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 00607.11.981, 00607.11.39 и 00607.11.40.
13. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на община Ардино в частта му за поземлени имоти с идентификатори 24788.12.524 по КККР на село Дядовци, община Ардино. Разрешение за изработването на проект по ПУП – ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 24788.12.524 по КККР на село Дядовци, община Ардино.
14.Приемане на годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие за 2019 година на община Ардино.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/