A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОбщинска администрация – град Ардино

Общинска администрация – град Ардино Ви уведомява, че съгласно последните изменения и допълнения в Закона за горите, лицата желаещи да закупят дърва за огрев от склад или да добият стояща дървесина на корен през 2023 година, следва да бъдат записани в списъци за добив и закупуване на дървесина до 31.03.2023 г. Списъците се изготвят в отдел „Стопанска и икономическа политика“ – Общинска администрация Ардино, ет.2, стая №6.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет.

Обявление

Обявления с № 106, 109, 112

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с кампанията на Община Ардино за събиране на дарения за пострадалите от опустошителните земетресения в Република Турция най-учтиво умоляваме всички граждани, които имат намерение да се включат в кампанията да не даряват използвани дрехи. Същите няма да бъдат приети и ще бъдат върнати. Молим за разбиране от ваша страна, понеже изискванията към нас са такива.

Протокол

Протокол от заседание на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на служител/ли за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ - 2 /две/ щатни бройки към общинска администрация гр. Ардино

Обявление и СКИЦА ПРОЕКТ Бял извор - Диамандово

Обявление и СКИЦА ПРОЕКТ Бял извор - Диамандово

Покана за общо събрание

  I. Управителният съвет на ФК „Юнак“ гр. Ардино, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 10.03.2023 г. /петък/  от 17,30 ч. в заседател­ната зала на ОбС– гр. Ардино, при следния дневен ред:

Обявление

Обявление №5

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“

ЗАПОВЕД

Заповед относно почистване на снега при снеговалеж.

Заповед

за отмяна на обявеното със Заповед №100/22.01.2023г. частично бедствено положение

Съобщение то НАП

Относно важни срокове за заплащане на данъчни задължения.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.01.2023 г. /понеделник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Заповед

за обявяване на частично бедствено положение

Обявление № 52

О Б Я В Л Е Н И Е № 52 от 18.01.2023 год.

Обявления №2,3 и 4

Обявления №2,3 и 4

Протокол

Протокол от извършено преброяване на безстопанствени кучета на територията на община Ардино

Обявления

Обявления №10 и №11

Обявление №1

Обявление № 1

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

С ъ о б щ е н и е до сдруженията на собствениците за управление на етажната собственост

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Обявление

Обявление № 34

Покана: Общински съвет - Ардино:

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.12.2022 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявление

Техническо задание

Искане

Искане

Уведомление

На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс на 18.11.2022 г. на Интернет страницата на община Ардино- http://www.ardino.bg/ е публикуван проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2023 г.

Обявления №32 и 33

Обявления №32 и 33

Обявление № 725

Обявление № 725

Покана: Общински съвет - Ардино

администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.11.2022 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто-дневен ред:

Уведомление за инвестиционно предложение от "РОДОПАЛЕТ" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "РОДОПАЛЕТ" ООД

Обявление №30 и 31

Обявление №30 и 31

Обявление

№ 684 от 21.11.2022 год. Община Ардино, съобщава, на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от „Геосървис“ ЕООД гр. Кърджали на неурегулиран поземлен имот с площ 200.00 (двеста) квадратни метра, находящ се в урбанизираната територия на село Синчец с ЕКАТТЕ – 66562, община Ардино с начин на трайно ползване – урбанизирана територия,

Проект на План-сметка

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2023 г.

Анкетна карта социални услуги

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за планиране на социални услуги, приета с Постановление на Министерски съвет № 133 от 06 април 2021 г., анализът задължително трябва да включва брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители).

Обявление

Обявление №2 от 10.11.2022 г.

Проект на правилник

Проект на правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Ардино

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменения и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Ардино

Проект на наредба

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Ардино

Обявление № 63

Обявление № 613

Заповед за преборяване на безстопанствените кучета

Заповед № 720/02.11.2022г. за преборяване на безстопанствените кучета.

Заповед № 708/26.10.2022г.

Заповед за определяне на границите на сметосъбиране за 2023г.

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Регистрация на водовземни съоръжения

Регистрация на водовземни съоръжения за задоволяване на потребности на гражданите

Обявление № 588

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявления

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Съобщение

Световният ден за борба с инсулта ще бъде отбелязан на 29 октомври под егидата на Световната организация за инсулт (WSO), съобщиха от Асоциацията за инсулт и афазия в България. На територията на община Ардино, кампанията преминава под патронажа на кмета инж. Изет Шабан.

Покана: Общински съвет- Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.10.2022 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

Обновяване на сградите на Общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/