A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиПроект на програма

Проект на Програма за „Дните на Ардино - 2023"

СЪОБЩЕНИЕ

Изготвен е инвестиционен проект за „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез благоустрояване на пешеходна крайречна зона и речното корито на р. Ардинска - гр. Ардино"

Обявление №16

Обявление №16, относно издадено разрешение за строеж за обект: "Повишаване на енергийната ефективност и подобряване на социалните услуги в Център за обществена подкрепа - град Ардино"

Заповед № 358

Заповед №358

Инструкции за поведение при среща с мечка

Инструкции за поведение при среща с мечка

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 23.05.2023 г. /вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Обявление

Заповед №351

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение на обект: "Фотоволтаичен парк - фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници" от Огнян Тенекеджиев

Обявление №272

Обявление №272

Обявление №15

Обявление №15

Обявление

Обявление № 259

„Ръка за ръка“ – за по-чист и зелен град

Нека заедно се обединим в обща кауза за почистването на Ардино! „Ръка за ръка“ – за по-чист и зелен град ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 29 април – 27 май 2023 г. Хайде, всички заедно да се включим в инициативата с цел да превърнем града, в който живеем, учим и работим в още по-привлекателно, по – чисто, по – зелено и по – уютно място.

Обявление № 14

Обявление № 14

Заповед №301

З А П О В Е Д № 301 гр. Ардино, 10.04.2023г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.2 и чл.4 от Наредбата за водно- спасителна дейност и обезопасяване на водните площи /Дв.бр.65/1996г,изм.и допъл.ДВ.бр.31 от 2016година/

Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 13.04.2023 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ЗАПОВЕД

Заповед относно забрана продажбата на спиртни напитки и провеждането в изборния ден на масови прояви при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред

Обявление №13

Обявление №13

Уведомление за инвестиционни намерения от "ГЕТИКС" ЕООД

Уведомление за инвестиционни намерения от "ГЕТИКС" ЕООД

Заповед № 237

Заповед № 237

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

Обявление

Обявление №203

Обявление за набиране на доброволци

Обявление за набиране на доброволци

СЪОБЩЕНИЕ

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК)

Обявления

Обявления №774-775

Обявление

Обявление №11

Обявления

Обявления  с номера №184, 185 и 186

Уведомление за инвестиционно намерение от "Персенски" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение от "Персенски" ООД.

Проект за изменения и допълнение на наредба

Проект за изменения и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Ардино

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино.

Обявление №10

Обявление №10 от 06.02.2023 г.

Обявление

Обявление №157 от 02.03.2023 год.

Проект: „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино”

 „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

Обявления

Обявления

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване – кметство в с. Бял извор и кметство в с. Боровица, община Ардино“

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за обществено обслужване в областта на културата – НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино“

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за обществено обслужване в областта на спорта – Спортна зала „Юнак“, гр. Ардино, община Ардино“

ДОКЛАД

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

Обявления

Обявления №123 и №131

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 24.02.2023 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Обявление

Обявление № 120 / 16.02.2023 год.

Обявление

Обявление №1/16.02.2023 г.

Проект на наредба

Проект на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в община Ардино

Обявление

Обявление № 127 от 16.02.2023 год.

Справка да предоставени средства на превозвачи за 2022

Справка да предоставени средства на превозвачи за 2022 (1)

Съобщение

Във връзка с кампанията на Община Ардино за събиране на дарения за пострадалите от опустошителните земетресения в Република Турция искаме да Ви уведомим, че се преустановява събирането на храна и дрехи. В помощ на пострадалите от опустошителното земетресение СПЕШНО са необходими:

Общинска администрация – град Ардино

Общинска администрация – град Ардино Ви уведомява, че съгласно последните изменения и допълнения в Закона за горите, лицата желаещи да закупят дърва за огрев от склад или да добият стояща дървесина на корен през 2023 година, следва да бъдат записани в списъци за добив и закупуване на дървесина до 31.03.2023 г. Списъците се изготвят в отдел „Стопанска и икономическа политика“ – Общинска администрация Ардино, ет.2, стая №6.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет.

Обявление

Обявления с № 106, 109, 112

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с кампанията на Община Ардино за събиране на дарения за пострадалите от опустошителните земетресения в Република Турция най-учтиво умоляваме всички граждани, които имат намерение да се включат в кампанията да не даряват използвани дрехи. Същите няма да бъдат приети и ще бъдат върнати. Молим за разбиране от ваша страна, понеже изискванията към нас са такива.

Протокол

Протокол от заседание на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на служител/ли за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ - 2 /две/ щатни бройки към общинска администрация гр. Ардино

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/