A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - КЪРДЖАЛИ

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията за резервисти през 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№35/17.02.2015 година.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

СЪГЛАСНО ПИСМО С ИЗХ. №08-5394/07.02.2015 Г. НА МИНИСТРАСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ДО 27.02.2015 Г.

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред:

Обучение на тема „Прилагане на ЛИДЕР през новият планов период 2014-2020 г.“

Обучение на тема „Прилагане на ЛИДЕР през новият планов период 2014-2020 г.“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ЮРИСТ” В УСЛУГАТА „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО С ИЗХ. № 08-5328/10.11.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ЮРИСТ” В УСЛУГАТА „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИАТОР” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО С ИЗХ. № 08-5328/10.11.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИАТОР” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ПСИХОЛОГ” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО: ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО С ИЗХ. № 08-5328/10.11.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНАТА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ПСИХОЛОГ” В УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ДО 25.11.2014 Г.

ВАЖНО: ДО 07.11.2014 Г. СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: гинеколог, педиатър, социални работници

ПОКАНИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: гинеколог, педиатър, социални работници

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

П О К А Н А ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МБАЛ

обсъждане на проект за поемане на дългосрочен дълг за финансово подпомагане и развитие на МБАЛ "Ардино" ЕООД

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ

Избор на комисия за изготвяне на предложения за именуване на улици съгласно ЗМСМА

ВАЖНО! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „ПСИХОЛОГ” ДО 30.10.2014 Г.

Община Ардино кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция психолог) по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА АРДИНО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 12:30 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО, НА АДРЕС: ГР. АРДИНО, УЛ. „БЕЛИ БРЕЗИ” №31, ЩЕ СЕ ОТВОРИ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИАТОР” ДО 22.10.2014 Г.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИАТОР” ДО 22.10.2014 Г.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ДО 22.10.2014 Г.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ДО 22.10.2014 Г.

П Р О Т О К О Л

За дейността на комисия, назначена със Заповед №720/16.09.2014 год. на Кмета на Oбщина Ардино за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на групови обучения по обществени и граждански компетентности и обучения по инициативност и предприемачество”, публикувана в РОП с уникален код 9033304 от 03.09.2014 г.


ВАЖНО!
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК/СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ДО 10.10.2014 Г.

Община Ардино кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция социален работник/социален педагог) по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта:

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА ОРАЛНА ПРОФИЛАКТИКА

ОТ 15.09.2014 Г. СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОРАЛНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 5 ДО 8 ГОДИНИ.

ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ

ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ШАХ

В рамките на есенните културни празници на 13.09.2014 от 10:00 часа ще се състои общински турнир по шах. Място: Пред читалище „родопска искра“ Орг. : Клуб спорт с ученици „ Алада“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.09.2014 г. /вторник/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ОРХАН МУРАД И ДИМАНА ЩЕ ПЕЯТ НА ЕСЕННИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ В АРДИНО

От 11 до 14 септември община Ардино съвместно с читалище „Родoпска искра” организират традиционните Есенни културни празници. По традиция в тях участват хиляди хора от общината, както и ардинчани, живеещи в различни краища на страната и чужбина.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЕТ "АЛАДА-МОХАМЕД БАНЪШЪК"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ "ГРУП ИНВЕСТ 88" ЕООД

ЧУБРИКА КАНИ НА СЪБОР-МЕВЛИД В ПЕТЪК И СЪБОТА

На 29 и 30 август (петък и събота) в ардинското село Чубрика ще се проведе събор-мевлид. Проявата се организира за четвърти път след демократичните промени у нас. Организатори са кметството, читалище „Св.Климент Охридски” и с финансовата помощ на местни изселници.

КОНТАКТНИ ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК

КОНТАКТНИ ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

О Б Я В Л Е Н И Е

Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, на основание Заповед № 181/ 09.07.2014 г. на директора на Южноцентрално държавно предприятие, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, а именно:

ДЖАМИЙСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО В АРДИНО СЪБИРА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕВЛИДА В „КАРАПЪНАР”

По инициатива на джамийското настоятелство в Ардино започна дарителска кампания за набиране на финансови средства за организиране на традиционния мевлид за здраве и берекет в местността „Карапънар” край село Правдолюб.

ДОЛНО ПРАХОВО КАНИ НА МЕВЛИД-СЪБОР

На 9 и 10 август (събота и неделя) в ардинското село Долно Прахово ще се проведе традиционният мевлид-събор. Той се организира с подкрепата на местното кметство и джамийското настоятелство.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 23.07.2014 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

„АРДА ТЕХ“ ЕООД СПЕШНО ТЪРСИ ГЛАДАЧИ И ШИВАЧКИ

ФИРМА „АРДА ТЕХ“ ЕООД – АРДИНО СПЕШНО ТЪРСИ ГЛАДАЧИ И ШИВАЧКИ. ЗАПЛАЩАНЕ СЪОТВЕТНО ГЛАДАЧИ ПО 450 ЛВ И ШИВАЧКИ ПО 420 ЛВ. ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ: ГР. АРДИНО, УЛ. „Ф. ЗАПРЯНОВ“ №2 ; (КОМПЛЕКС „ОРФЕЙ“) ТЕЛ: 03651 4050

Обявление за ПУП - ПР кв.29 Ардино

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ " ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

В секция "Проекти на наредби" е публикуван Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите в община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА АРДИНО! На 09.06.2014 година /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на община Ардино ще се проведе работна среща за обсъждане на Интегрирания план за обновяване на гр. Ардино с консултант арх. Стойчо Матев от СНЦ „Агенция за регионално развитие – Стара Загора”.

ОБЯВЛЕНИЕ - ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ "

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ " НА УПИ X-417

ОРГАНИЗИРАТ СЕ БЕЗПЛАТНИ ЕХОГРАФСКИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В МБАЛ „АРДИНО”

От 08 до 13 юли 2014 година в МБАЛ „Ардино” ЕООД гр. Ардино с. Бял извор и с. Жълтуша ще бъдат организирани профилактични ехографски прегледи финансиран от 7 - ма Рамкова програма на Европейската комисия с цел извършване на ултразвуков скрининг в ендемичните за ехинококоза селски райони в Източна Европа.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА АРДИНО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 03.06.2014 Г. ОТ 17:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО, НА АДРЕС: ГР. АРДИНО, УЛ. „БЕЛИ БРЕЗИ” №31, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОБЯВЛЕНИЕ С. СТАР ЧИТАК

Обявление Стар Читак

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА АРДИНО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 03.06.2014 Г. ОТ 12:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО, НА АДРЕС: ГР. АРДИНО, УЛ. „БЕЛИ БРЕЗИ” №31, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Община Ардино кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог)

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Ардино кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор)

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

О Б Я В А

О Б Я В А

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

СЪОБЩЕНИЕ

По Оперативна програма “Административен капацитет” е в процес на реализация проект “Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Приоритетна ос: I. “Добро управление”, подприоритет: 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

Програма за провеждането на селищните празници в община Ардино през 2014 година

Програма за провеждането на селищните празници в община Ардино през 2014 година

ПОКАНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОБЯВА

КРАВЕФЕРМА ЗА ВЪРЗАНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 10 БРОЯ КРАВИ ЗА МЛЯКО

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/