A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиС Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че се отпуска месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14 – годишна възраст. Процедурата за получаване на помощта е подробно разяснена в приложените писма от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001- „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Уведомление

Във връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването на здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна дейност от страна на физически, юридически и собственици на недвижими имоти, през есенно-зимния сезон 2020/2021 г., са длъжни да изпълнят следното:

Уведомление

Проект на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.11.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          Община Ардино, област Кърджали се включва в инициативата на Сдружение „България без тютюнев дим“ в Национална кампания под наслов „Да спечелим заедно – един ден без цигари!“, посветена на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември 2020 година.

ОБЯВЛЕНИЕ №484

Обявление № 484: Отдел “ Архитектура, благоустрояване и общинска собственост”

Краткосрочна програма

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за периода 2020 - 2023 г.

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 81 на Общински съвет-Ардино от 28.05.2020 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

Решение № СМ-05-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа, С уведомление от 23.09.2020 г. се обърнахме към жителите на Община Ардино, че на 24.10.2020 г. от 10.00 часа в салона на Читалище „Родопска искра“, гр. Ардино на основание чл.69, ал.1, т.4 от Административно-процесуалния кодекс ще се проведе обсъждане на план-сметката за 2021 година

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 446

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.10.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие е в процес на изготвяне, обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Ардино уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци...

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 21.09.2020 г. /понеделник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино

Обявление

Обявление и скица - Хромица: №353

Обявление

Обявление № 350

Обявление

Обявление № 347

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 „Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 08.09.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Важно съобщение : Заявление - декларация за освобождaвaне от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 28 и, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

Съобщение и обявление

Съобщение и обявление

Заповед № 692/24.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.126, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино и съгласно Протокол №3 от 21.08.2020 година на комисия, назначена със Заповед №296 от 04.06.2018 година от проведен повторен търг с тайно наддаване УТВЪРЖДАВАМ резултатите от проведения на 21.08.2020 год. повторен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти — частна общинска собственост.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия (МСП), които са особено засегнати от кризата,

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №303

ОБЯВЛЕНИЕ №306

ОБЯВЛЕНИЕ №306

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщение относно изработен проект за ИЗМЕНЕНИЕ на ОУПО АРДИНО ЗА ПИ №№ 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40 по КККР на гр. Ардино , ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци и ПИ № 48756.2.961 по КККР на с. Млечино

Обявление №14

Разрешение за строеж от 03.08.2020 г.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № СМ-02-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

ОБЯВЛЕНИЕ №279

ОБЯВЛЕНИЕ №279

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В дните 21 и 23 юли Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”.

ОБЯВЛЕНИЕ №275

ОБЯВЛЕНИЕ №275

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ № 267 и 268

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №264 от 06.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №253

ОБЯВЛЕНИЯ №258 и №259

ОБЯВЛЕНИЯ №258 и №259

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №12

ОБЯВЛЕНИЕ № 243

ОБЯВЛЕНИЕ № 243

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №239

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №11

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №233

Проект на програма

Проект на краткосрочна програма на община Ардино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020–2023 година.

АНКЕТА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, във връзка с предстоящото изработване на План за интегрирано развитие на община Ардино, Ви молим да срок до 30 юли 2020 година, по електронен път или на хартиен носител да попълните анкетната карта и я ги върнете обратно в Общинска аднимистрация - Ардино

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/