A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАО Б Я В А  

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги  по проект BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“

Община Ардино обявява прием на заявления от желаещи да ползват и предоставят почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

I. За ползване на почасови мобилни интегрирани  здравно-социални услуги, която ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват лица от целевата група:

 • Хора с увреждания;
 • Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите потребителите подават следните документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Документ за самоличност( копие и оригинал за справка);
  3. Документ за самоличност на законния представител – настойник/ попечител (за справка, ако притежава);
  4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК(копие, ако притежава);
  5. Медицински протокол на ЛКК (копие, ако притежава);
  6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие, ако притежава);
  7. Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие, ако притежава);

След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги,  съобразно потребностите им.

За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Документи от кандидат-потребителите на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейността по проекта в сградата на Община Ардино, намираща се на ул. „Бели брези“ №29, стая 1, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.00 ч. като за включване първоначално в услугата заявления се приемат от 01.02.2023г. до 15.02.2023г. вкл.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени в официалния сайта на общината както и пред сградата на информационното табло на адрес гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31.

II. За предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще бъдат назначени:

1. Домашни помощници – над 35 лица на пълно/непълно  работно време.

1.1 Описание на длъжността:

Предоставяне на социални услуги по домовете съгласно индивидуалните потребности на потребителите, закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на административни и битови услуги със средства на потребителите.

1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;

1.3 Специфични изисквания:

  • Опит при работа в екип;
  • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
  • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

2. Медицински сестри – 4 лица на непълно работно време.

2.1. Описание на длъжността:

Предоставя здравна информация на потребителите, извършва здравни услуги и манипулации по домовете на потребителите, предоставя медицински, здравни грижи и дейности, съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта, осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания, придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група, извършва манипулации, които могат да бъдат извършени извън лечебното заведение, измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и допълнителни дейности по писмено лекарско назначение.

2.2.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Завършено медицинско образование;
  • Образователно квалификационна степен – „специалист“/ „бакалавър“;
  • Специалност – „медицинска сестра“, фелдшер, акушерка;
  • Професионален опит – не е необходим;
  • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

2.3.Специфични изисквания:

  • Опит при работа в екип;
  • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;
  • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания.

 

3. Социален работник – 1 бр.

 3.1. Описание на длъжността:

Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии,  приема заявления, извършва  индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции.

3.2.   Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.
 •  

3.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Компютърни умения.
 • Работа в екип.
 • Комуникационна компетентност.
 • Професионална компетентност.
 • Организационни умения.

4. Психолог – 1 бр.

4.1. Описание на длъжността:

Работи с потребителите по проекта и семействата им, провежда консултации с тях и техните близки и оказва психологическа подкрепа, съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот.

4.2.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно квалификационна степен – „бакалавър“/“магистър“;
  • Специалност – „психология“;
  • Професионален опит – не е необходим, но се счита за предимство;
  • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

4.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Ориентация към резултати.
 • Работа в екип.
 • Комуникационна компетентност.
 • Професионална компетентност.

5. Шофьор – 1бр.

5.1. Кратко описание на длъжността:

Управлява превозното средство осигурено за изпълнение на дейностите по проекта с цел осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

5.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

   • Образователно-квалификационна степен– средно образование;
   • Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.

5.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

    • Работа в екип.
    • Комуникационна компетентност.
    • Професионална компетентност.
    • Организационни умения.

III. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на персонала.

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

  • Заявление (по образец);
  • Документ за самоличност (копие и оригинал за справка);
  • Автобиография;
  • Документ за завършено образование (копие);
  • Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);

2. Подбора протича на два етапа:

  • Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
  • Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати ще бъдат обявени на сайта на общината и на информационното табло пред сградата на Община Ардино, на адрес гр. Ардино,   ул. „Бели брези“ №31.

 

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на Община Ардино, намираща се на ул. „Бели брези“ №29, стая 1, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.00 ч. като за включване първоначално в услугата заявления се приемат от 01.02.2023г. до 15.02.2023г. вкл.

Документи за кандидат потребители за услугата и домашните помощници ще се приемат през целия период на изпълнение на проекта.

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление - потребител
Заявление - персонал
декларация за информирано съгласие


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/