A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Ардино

Задание за Екологична оценка и график

Задание за изготвяне на екологична оценка по реда на Наредбата за ЕО ( Обн. - ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г) на Общ Устройствен План (ОУП) на община Ардино и провеждане на консултации чл.19, ал.(3 ) с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които евентуално биха могли да бъдат засегнати при изпълнението на плана

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Ардино като възложител организира обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината – предварителен проект.

ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Приключи подбора на потребители и персонал за социалната услуга "Домашен помощник" по проект BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 215 от 13.11.2015 година

ОБЯВЛЕНИЕ 214

ОБЯВЛЕНИЕ 214 от 13.11.2015 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.11.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД

ПРОЕКТ-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Increase the energy effectiveness of the Hospital and High school "Vasil Levski" in Ardino

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ЦИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г. се обръщаме към Вас с молба за съдействие относно разпространението на информационните материали от разяснителната кампания на ЦИК чрез публикуване на интернет страниците на областните администрации и на общините.

Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино.

Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино.

О Б Я В А

В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино набира персонал за предоставяне на услугата, както следва:

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В БА

Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

СЪОБЩЕНИЕ

Започва прием на заявления за кандидат-потребители и за предоставяне на услугата Домашен помощник в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „ Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ЗАПОВЕД ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015 Г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 23.09.2015 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от ОВОС

ОИЦ-КЪРДЖАЛИ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В АРДИНО

НА 14.09.2015 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10.00 Ч. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) – КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА ОТКРИТА ПРИЕМНА С МОБИЛЕН ЩАНД В ЗОНАТА НА ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА АРДИНО. ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г.

КОНКУРСИ "БУКЕТ" 2015-2016

КОНКУРСИ "БУКЕТ" 2015-2016

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Бял извор кв. 14 001

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Бял извор кв. 14 001

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино

Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Горичево

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА ОИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г

Покана до политическите партии за провеждане на консултации за състав на ОИК за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП - ПЗ НА ПИ 012639 С. ДЯДОВЦИ

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП - ПЗ НА ПИ 012639 С. ДЯДОВЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО

П О К А Н А

КИТНИЦА КАНИ НА СЪБОР-МЕВЛИД

На 18 юли (събота) в ардинското село Китница ще се проведе традиционният събор-мевлид. Той се организира с подкрепата на местното кметство и джамийското настоятелство, съобщи кметският наместник Сали Мюмюн.

СИНЧЕЦ КАНИ НА СЪБОР

На 18 юли (събота) в ардинското село Синчец ще се проведе селищен събор с богата музикална програма. Организира се с подкрепата на местното кметство и моралната подкрепа на жителите на селото.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани, жители и гости на община Ардино, на долупосоченият електронен адрес може да подавате сигнали, свързани с чистотата на населените места и с опазването на околната среда, както и да правите предложения за подобряване на състоянието на средата, в която живеем. eko.ardino@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.06.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Във връзка с чл.4.ал.2 от На редбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.-ДВ, бр.25 от 18.03.2003 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал(1) и (2) за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Коджадере, с цел: "линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - 2бр. мостове"

ДВАДЕСЕТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ПРЕМИНАХА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИССТРАЦИЯ

В изпълнение на планираните дейности по проект „Компетентният служител – гаранция за качествени услуги и удовлетворени потребители” финасиран от ОП „Административен капацитт” чрез Европейския социален фонд в периода от месец януари до месец май тази година 20 служители на общинската администрация преминаха специализирано обучение в четири различини курса, организирани и проведени от Института по публична администрация в град София.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино, със седалище гр. Ардино ул. „Бели брези” №31, тел.03651/41-57, факс:03651/4568, на основание чл. 90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал.5 и ал.6 от Закона за народната просвета и Заповед № 248/20.04.2015 год. на кмета на община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС За назначаване на директор на Целодневна детска градина „Брезичка”, Ардино, община Ардино при следните условия:

ОБЯВЛЕНИЕ №87

Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 239 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 000686, находящ се в землището на с.Хромица,

ОБЯВЛЕНИЕ №88

Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 240 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 012490, находящ се в землището на гр. Ардино, местността „Чаир”,

ОБЯВЛЕНИЕ №86

Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 238 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 021979, образуван от имот с кадастрален № 021608, находящ се в землището на село Падина, ЕКАТТЕ 55124, община Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ №80/07.04.2015 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №80/07.04.2015 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №81/07.04.2015 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №81/07.04.2015 Г.

СЪОБЩЕНИЕ за курсове по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІІІ, поземлен имот с кадастрален № 021003 от квартал 21 по ПУП на село Дядовци, стопански двор Дядовци, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 2 от 06.01.2005 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ V, поземлени имоти с кадастрални №№295 и 296 от квартал 31 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 07.05.1984 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За І етап по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. /ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изграждане на мост на река Коджадере, път към с. Хромица

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ХРОМИЦА - ЯБЪЛКОВЕЦ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ №РД-09-40/31.05.2015 Г.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/